חברי הועדה  

שם: תפקיד:
ישראל סילברסטין  ויו"ר - חבר מועצת העיר 
אברהם פרנקל חבר מועצת העיר
מרדכי דירינפלד חבר מועצת העיר
אלי כהן 
אנשי מקצוע
נציג יועץ משפטי 
נציג גזברות 
נציג מח' גביה 
נציג מח' רווחה