קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה  פריט 1.1 – בית מרקחת

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע).

 • מבנה מגורים – אזור המיועד למגורים בלבד.

 • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

 • מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי המשרת שכונה.

 • מ.ע.ר – רחוב צאלים בשכונת רמת בית שמש

 • אזור תעשייה צפוני  - מחולק ל-2 אזורים:  אזור משנה תעשייה ואזור משנה מסחר

 • אזור תעשייה מערבי –  אזור תעשיה "ברוש" – מערבה מכביש 38.

 • אזור תעשייה שורק – אזור תעשיה בין תחנת משטרה הר-טוב למפעל מלט "נשר"

 • אזור תעשייה הרטוב ב' -  אזור תעשיה מערבה מכביש 38 – בין צומת שמשון לכניסה של בית שמש הוותיקה.

 • אזור תעשייה הייטק -  –בשולי שכונת "המשקפיים" על כביש 10 (385).

 • אזור נופש וספורט – לפי יעוד מוגדר בתב"ע  ברת תוקף.

 • אזור חקלאי – שטח חקלאי פתוח ו/או שטח חקלאי

 • אזור שמורת טבע, יער ועתיקות – לפי יעוד מוגדר בתמ"א או תב"ע ברת תוקף

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בנין עיר, תכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבניה. מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם הוא נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית.

 

1.2 א

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

1.1

בית מרקחת    

מבקש הרישיון יחזיר  פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים,  לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן  מורשה  לאתר מאושר על פי חוק. מבקש הרישיון ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך תקופה של 3 שנים ויציגם ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה.

מותר רק ב: מבנה מגורים עם חזית מסחרית, מרכז מסחרי שכונתי, מ.ע.ר, בכל אזורי התעשייה – למעט אזור תעשייה הייטק – אך ורק במגרשים המיועדים למסחר.

1.2  א

תמרוקים – ייצורם


 

 

מותר בכל האזורי התעשייה

באזור תעשייה מערבי ובאזור תעשייה צפוני, נשר ,

הר טוב – ב'.

 

1.2 ב


 

תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

 

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.2 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר. 

שפך של תמרוקים לא יועבר למערכת הביוב או
הניקוז העירונית.

 

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

 

 

1.3 א

תכשירים וציוד רפואי - ייצורם, למעט  הרכבת ציוד רפואי


 

 

מותר בכל אזורי התעשייה

באזור תעשייה – משקפיים לחות דעת הנדסה

1.3 ב

תכשירים וציוד רפואי - אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום


 

פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, לרבות שפך של תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות האמורות  ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו ליחידה  לאיכות הסביבה על פי דרישה .
שפך של תכשירים לא יועבר למערכת הביוב או
הניקוז העירונית.

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי


 
 

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

1.5 ג

מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין


 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה.
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מוונטות , על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה.
מותר בכל אזורי התעשייה.

פרט לאזה"ת צפוני - מדיניות

1.7

מעבדת שיניים
 

כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה.
בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.2 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר. 

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר, בהתייחס לפעילות משאבות

 

ומדחסים בעסקו – במידה וקיימים.
 

 

           מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.