קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע).

 • מבנה מגורים – אזור המיועד למגורים בלבד.

 • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

 • מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי המשרת שכונה.

 • מ.ע.ר – רחוב צאלים בשכונת רמת בית שמש

 • אזור תעשייה צפוני  - מחולק ל-2 אזורים:  אזור משנה תעשייה ואזור משנה מסחר

 • אזור תעשייה מערבי –  אזור תעשיה "ברוש" – מערבה מכביש 38.

 • אזור תעשייה שורק – אזור תעשיה בין תחנת משטרה הר-טוב למפעל מלט "נשר"

 • אזור תעשייה הרטוב ב' -  אזור תעשיה מערבה מכביש 38 – בין צומת שמשון לכניסה של בית שמש הוותיקה.

 • אזור תעשייה הייטק -  –בשולי שכונת "המשקפיים" על כביש 10 (385).

 • אזור נופש וספורט – לפי יעוד מוגדר בתב"ע  ברת תוקף.

 • אזור חקלאי – שטח חקלאי פתוח ו/או שטח חקלאי

 • אזור שמורת טבע, יער ועתיקות – לפי יעוד מוגדר בתמ"א או תב"ע ברת תוקף

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בנין עיר, תכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבניה. מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם הוא נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית.

 

3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה- מדיניות העירייה: לא יוקם באף אזור

 

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, 3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, פריט 3.4 ג'– מכירתם

 

 

 

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

3.4 ג

מכירת חומרי הדברה לשימוש חקלאי

 

מותר באזורי תעשייה בכפוף לקבלת אישור חורג למסחר וכחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.

 

3.5 ב

מזון לבעלי חיים - אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו.

 

כל אזור תעשייה לא במשקפיים ולא צפון

עסק מסוג זה המהווה חלק מחנות

אם יש חנות נדרש שימוש חורג

בהר טוב אפשר ללא שימוש חורג  לפי תב"ע 10% לחנות מפעל

3.6 ב

 

פסדים – עיבודם


 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.
 

3.7 ב

תכשירים ותרכיבים לשימוש ווטרינרי – אחסונם


 

פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, לרבות שפך של תכשירים ותרכיבים  ותכשירים ותרכיבים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות האמורות  ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו ליחידה  לאיכות הסביבה על פי דרישה .
שפך של תכשירים ותרכיבים לא יועבר למערכת הביוב או הניקוז העירונית.
 

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.