קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט, 7.7 עינוג ציבורי,  פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע).

 • מבנה מגורים – אזור המיועד למגורים בלבד.

 • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

 • מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי המשרת שכונה.

 • מ.ע.ר – רחוב צאלים בשכונת רמת בית שמש

 • אזור תעשייה צפוני  - מחולק ל-2 אזורים:  אזור משנה תעשייה ואזור משנה מסחר

 • אזור תעשייה מערבי–  אזור תעשיה "ברוש" – מערבה מכביש 38.

 • אזור תעשייה שורק – אזור תעשיה בין תחנת משטרה הר-טוב למפעל מלט "נשר"

 • אזור תעשייה הרטוב ב' -  אזור תעשיה מערבה מכביש 38 – בין צומת שמשון לכניסה של בית שמש הוותיקה.

 • אזור תעשייה הייטק -  –בשולי שכונת "המשקפיים" על כביש 10 (385).

 • אזור נופש וספורט – לפי יעוד מוגדר בתב"ע  ברת תוקף.

 • אזור חקלאי – שטח חקלאי פתוח ו/או שטח חקלאי

 • אזור שמורת טבע, יער ועתיקות – לפי יעוד מוגדר בתמ"א או תב"ע ברת תוקף

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בנין עיר, תכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבניה. מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם הוא נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית.

 

 

 

 

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

7.7 ו

דיסקוטק

חל איסור על גרימת רעש מחוץ לכותלי העסק.
המרחב להשמעת מוסיקה כולל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה-כולל התקנת מבואה אקוסטית.
 

מותר באזור תעשייה צפוני ומערבי.
באזור תעשייה שורק והרטוב ב' מותר רק בכפוף לאישור שימוש חורג.

7.5

מכון כושר, למעט סייגים מסוימים

 

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר, בהתייחס להפעלת מכשירי ההתעמלות והשמעת מוסיקה.
 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר ובאזור נופש וספורט.   
 

7.7 ג

קרקס


 

מבקש רישיון יקיים את כל האמור  בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.  וחוק עזר לבית שמש שמירת הסדר והניקיון התשנ"ז – 1997  לרבות עדכוניהם, ככל שיהיו מעת לעת.

מבקש רישיון  ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, בהתאם לקבוע בחוקים כמפורט בסעיף 4.1 לעיל, מעבר לכותלי העסק.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת.

על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

 

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת.

לפי תב"ע ייעודית

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע
 

מבקש רישיון יקיים את כל האמור  בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.  וחוק עזר לבית שמש שמירת הסדר והניקיון התשנ"ז – 1997  לרבות עדכוניהם, ככל שיהיו מעת לעת.

מבקש רישיון  ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, בהתאם לקבוע בחוקים כמפורט בסעיף 4.1 לעיל, מעבר לכותלי העסק.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת.

על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.