קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.4 הסעת נוסעים,  פריט 8.4 ב' – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע).

 • מבנה מגורים – אזור המיועד למגורים בלבד.

 • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

 • מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי המשרת שכונה.

 • מ.ע.ר – רחוב צאלים בשכונת רמת בית שמש

 • אזור תעשייה צפוני  - מחולק ל-2 אזורים:  אזור משנה תעשייה ואזור משנה מסחר

 • אזור תעשייה מערבי –  אזור תעשיה "ברוש" – מערבה מכביש 38.

 • אזור תעשייה שורק – אזור תעשיה בין תחנת משטרה הר-טוב למפעל מלט "נשר"

 • אזור תעשייה הרטוב ב' -  אזור תעשיה מערבה מכביש 38 – בין צומת שמשון לכניסה של בית שמש הוותיקה.

 • אזור תעשייה הייטק -  –בשולי שכונת "המשקפיים" על כביש 10 (385).

 • אזור נופש וספורט – לפי יעוד מוגדר בתב"ע  ברת תוקף.

 • אזור חקלאי – שטח חקלאי פתוח ו/או שטח חקלאי

 • אזור שמורת טבע, יער ועתיקות – לפי יעוד מוגדר בתמ"א או תב"ע ברת תוקף

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בנין עיר, תכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבניה. מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם הוא נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית.

 

 

 

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

בהתאם לתב"ע ייעודית.

8.4 ג

תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
 

חל איסור על חניית מונית עם מנוע פועל כאשר אין נוסעים שיושבים במונית.

יעוד קרקע מסחר או משרדים

 


קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.9 מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי,פריט 8.9 א' – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

 

 

 

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)


 

מותר רק באזור תעשייה צפוני, אזור תעשייה מערבי, אזור תעשייה שורק ואזור תעשייה הרטוב ב' .

8.9 ד

תיקון תקרים
 

מים המשמשים לאיתור תקרים יסולקו למערכת הביוב הציבורית רק לאחר שעברו דרך מערכת לסינון מוצקים בקוטר העולה על 1 ס"מ.
העסק יאחסן צמיגים משומשים ויסלקם בהתאם  לחוק לסילוק ומחזור צמיגים  2007.
חל איסור לאחסן צמיגים משומשים  בחזית העסק.
צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהם כשהם מקורים/מכוסים או חתוכים לארבע חלקים.
בעל העסק ישלח, אחת לשנה, ליחידה לאיכות הסביבה, קבלות ואישורים על פינוי צמיגים  המעידים על יעד הפינוי וכמות הצמיגים שפונתה לכל יעד, במשך השנה.

 

מותר באזור תעשייה צפוני, אזור תעשייה מערבי, אזור תעשייה שורק ואזור תעשייה הרטוב ב' .