קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים, 10.8 חומרי חיטוי או ניקוי  פריט 10.8ב' – איחסונם שלא לצורך מכירה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע).

 • מבנה מגורים – אזור המיועד למגורים בלבד.

 • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

 • מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי המשרת שכונה.

 • מ.ע.ר – רחוב צאלים בשכונת רמת בית שמש

 • אזור תעשייה צפוני  - מחולק ל-2 אזורים:  אזור משנה תעשייה ואזור משנה מסחר

 • אזור תעשייה מערבי –  אזור תעשיה "ברוש" – מערבה מכביש 38.

 • אזור תעשייה שורק – אזור תעשיה בין תחנת משטרה הר-טוב למפעל מלט "נשר"

 • אזור תעשייה הרטוב ב' -  אזור תעשיה מערבה מכביש 38 – בין צומת שמשון לכניסה של בית שמש הוותיקה.

 • אזור תעשייה הייטק -  –בשולי שכונת "המשקפיים" על כביש 10 (385).

 • אזור נופש וספורט – לפי יעוד מוגדר בתב"ע  ברת תוקף.

 • אזור חקלאי – שטח חקלאי פתוח ו/או שטח חקלאי

 • אזור שמורת טבע, יער ועתיקות – לפי יעוד מוגדר בתמ"א או תב"ע ברת תוקף

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בנין עיר, תכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבניה. מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם הוא נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית.

 

 

 

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

10.8 ב

אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

מותר רק באזור תעשייה צפוני ואזור תעשייה הרטוב ב' .

10.6 א

דשנים – ייצורם

 

 

 

 

לא רלוונטי בבית שמש

 

10.7 ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד

 

בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה.
אחסון פתוח של אגרגטים וחול לסוגיו יבוצע בתאי אחסון שיהיו סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל עת.
על קירות התאים יסומן קו גובה במרחק של 0.5 מטר מקצה העליון של הקירות . ערמת האגרגטים בתא לא תעלה על קו הגובה המסומן.
קירות התאים יהיו שלמים ותקינים בכל עת.
פריקת אגרגטים וחול מחצבה תעשה באופן שלא ייגרם זיהום מאבק מחוץ לגדר העסק.

אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו פעולות אריזה של זפת בעסק.
אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי  הנפלט מסילוסים לא יעלה על 10 מג"/מק"ת.  המערכת תכלול  התראה על מילוי יתר .
מערכות הסינון וההתראה  יהיו תקינות בכל עת  ויתוחזקו לפי הוראות היצרן .
שינוע המלט מהסילו ואיליו יהיה במערכות סגורות בלבד.
פסולת מהעסק תפונה  לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.

 

מותר רק באזור תעשייה הר טוב אזור תעשייה שורק ואזור תעשייה מערבי. באזור תעשייה צפוני בכפוף לאישור שימוש חורג.

10.7 ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש


 

 

מותר באזור תעשייה הר טוב, אזור תעשייה שורק, אזור תעשייה מערבי וכן מותר ייצור שיש בצמוד לבית עלמין.
 

10.10א

חומרים מסוכנים - ייצורם, עיבודם, מחזורם

 

 

לא רלוונטי בבית שמש .

10.10 ב

חומרים מסוכנים – אחסונם

 

לא רלוונטי בבית שמש .

10.10 ג

חומרים מסוכנים – מכירתם


 

 

לא רלוונטי בבית שמש .