עדכון: הודעה על תיקון תבחין תמיכה לבקשות לתמיכה בעמותות התומכות באחזקת דירות של בני נוער בשנת שירות לפני גיוס
 1. בסעיף 3.1. ייכתב כי עמותה ששוכרת דירה אחת, רשאית להגיש בקשה לתמיכה (במקום הנוסח הקודם שדרש תנאי סף של התמיכה תינתן רק לעמותות השוכרת לפחות 2 דירות)
 2. לאור השינוי הנ"ל הוארך מועד הגשת בקשות לתמיכה לסעיף זה עד לתאריך 10.12.2019

הודעה בדבר תמיכות מעיריית בית שמש לשנת 2019

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות בדבר הגשת בקשות לתמיכות לשנת התקציב 2019

א. העירייה מודיעה בזאת על האפשרות להגשת בקשות לתמיכות לארגונים הפועלים בתחומי העיר בית שמש בתחומים הבאים:

 1. עמותות ספורט
 2. תנועות /ארגוני נוער המוכרים על ידי משרד החינוך.
 3. עמותות תומכות באחזקת דירות של בני נוער בשנת שירות לפני גיוס
 4. בתי כנסת שנפגעו בשריפה בשנת 2018

ב. התבחינים, הטפסים והכללים מפורטים מפורסמים באתר האינטרנט של העירייהbetshemesh.muni.il בלשונית 'תמיכות 2019'

 • אין הוועדה מתחייבת לקבל את כלל הבקשות, מתן התמיכות יבוצע בהתאם לתבחינים שנקבעו ובכפוף לתקציב העירייה, ועצם הגשת הבקשה אינה מזכה אוטומטית את התאגיד בקבלת תמיכה. 

ד. את הבקשות בצירוף כל המסמכים יש להגיש באופן ידני בשעות העבודה לרכז ועדת תמיכות הרב מרדכי חייאיוב 02-9909939 בבנין העירייה, דרך רבין 2, קניון נעימי, בניין C קומה 2

ה. המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום חמישי י"א תשרי תש"פ 10.10.2019

תמיכות 2019 – תבחינים

עצם פרסום התבחינים לא מחייב כי בסופו של דבר יאושר תקציב לנושא והתמיכות כפופות לקיומו של תקציב מאושר לנושא,  ובכפוף לנהלי משרד הפנים בנושא תמיכות המופיעים בחוזר מנכ"ל

1. תבחינים לקבוצות ספורט

1.1 תמיכה עקיפה העירייה תתמוך בדרך של תמיכה עקיפה במתן זכות שימוש במגרשי ספורט עירוניים לקבוצה תחרותית המייצגת את העיר בית שמש ומוכרת על ידי איגוד ספורט ארצי. הקבוצה תהיה זכאית לזמן מגרש לצורך אימון או משחק במתקנים המופעלים על ידי העירייה ובתנאי שתגיש העמותה המפעילה את הזמנים המבוקשים בתחילת השנה או בפרק זמן מוקדם מספיק על מנת לשריין את המועדים המבוקשים. בקשות שיוגשו למועדים אשר שוריינו זה מכבר לגופים אחרים ידחו על הסף. היקף התמיכה לכל אחת מעמותות הספורט המגישות: עד 25,000 ₪ לשנה ובסה"כ לכל הקבוצות 100,000 ₪. ככל שיוגשו בקשות בסכום העולה על סך התקציב, יופחת זמן השימוש במגרשים לכל קבוצה באופן יחסי.

1.2 תמיכה ישירה

1.3 הגדרת סף: עמותת ספורט מוכרת על ידי האיגוד הרלוונטי אשר בעונת המשחקים האחרונה הייתה מוכרת כעמותה המייצגת את העיר בית שמש וממשיכה השנה לייצג את העיר בית שמש ומפעילה קבוצת בוגרים ולפחות קבוצת נוער/נערים אחת המשתתפות בליגות תחרותיות המוכרות על ידי האיגוד.

1.4 הדירוג מסתמך על ועדת לובוצקי אשר קבעה תקצוב גבוה משמעותית של איגודי הכדורגל והכדורסל לעומת איגודים של ענפי ספורט קבוצתיים אחרים. ואשר על כן, הכדורגל ידורג בעדיפות הראשונה, הכדורסל בעדיפות השנייה וענפי הספורט הקבוצתיים האחרים בעדיפות שלישית.

1.5 להלן הקריטריונים:

סעיף

אחוזים

קריטריונים

דירוג הענף

85%

עדיפות ראשונה- 80%

עדיפות שנייה- 20%

עדיפות שלישית- 0%

ליגה

15%

בסעיף זה התקציב יחולק לפי רמת הליגה בה משתתפת קבוצת הבוגרים:

ליגה ראשונה- 100%.

ליגה שניה- 50%.

ליגה שלישית- 20%.

ליגה רביעית ומטה- 0%.

 

1.6 על המבקש להגיש:

 1. חוברת תמיכות על נספחיה.
 2. אסמכתאות לאופי פעילות המבקש

2. ארגוני נוער

2.1 היקף התקציב המיועד לחלוקה לארגוני הנוער יעמוד על 32% מתקציב התמיכות הרלוונטי.

2.2 תנאי סף: עמותות אשר מוכרות כארגון נוער על ידי משרד החינוך ומפעילות סניף אחד או יותר ובמסגרתו מדריכים מעבירים פעילויות לילדים/ות ו/או לנערים/ות. ייערך מבדק מדגמי בקרב המדריכים / החניכים לאימות הנתונים.

2.3 קריטריונים:

סעיף

אחוזים

פרטים

חלוקה תקציבית

חלוקה שווה

10%

על ארגון הנוער להפעיל 2 קבוצות (לפחות) בגילאים שונים, אחת מהן (לפחות) תהיה בגילאי שכבה בוגרת (16-18). את פעילות התנועה ירכז מדריך.

התקציב יחולק באופן שווה בין כל ארגוני הנוער הפעילים בעיר

מספר חניכים

90%

בסעיף זה יחולק התקציב למספר החניכים של כלל ארגוני הנוער ברשות.

חניכים תושבי בית שמש בלבד

יקבע סכום לחניך, וכל ארגון יקבל את סך ההקצבה לחניך כפול מספר החניכים שלו.

 

2.4 על המבקש להגיש:

 1. חוברת תמיכות על נספחיה.
 2. רשימת חניכים בקובץ אקסל עם פירוט: שם, משפחה, כתובת, טלפון, שם קבוצה.
 3. רשימת מדריכים בקובץ אקסל עם פירוט: שם, משפחה, מס' ת"ז, כתובת,  טלפון, שם קבוצה, מס' חניכים בקבוצה.

3. תנועות נוער

3.1 תנאי סף:  עמותות המוכרות על ידי משרד החינוך כתנועות נוער. - היקף התקציב המיועד לחלוקה לתנועות הנוער יעמוד על 68% מתקציב התמיכות הרלוונטי. ייערך מבדק מדגמי בקרב המדריכים / החניכים לאימות הנתונים.

3.2 קריטריונים: על בסיס חוזר מנכ"ל מש"מ מס' 456 מחודש 07/2007  http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/model.pdf

סעיף

אחוזים

פרטים

חלוקה תקציבית

חלוקה שווה

10%

יחולק באופן שווה בין כל המבקשים

הסכום יחולק באופן שווה בין מס' המבקשים

סניפים

25%

מבנה קבע שבו מתקיימת פעילות התנועה באופן קבוע.

לרבות אתר הפועל מבנה חינוך פורמאלי בשעות שלאחר שעות הלימודים

סניף: לפחות 5 קבוצות שלכל קבוצה לפחות מדריך אחד

בכל סניף לפחות מדריך אחד מעל גיל 19

הסכום יחולק בין המבקשים לפי מס' הסניפים

מספר חניכים

50%

חניך: תושב בית שמש בכיתות ג' עד ח'

הרשות תקבל אקסל הכולל שם, טלפון בית, כתובת בית, ת"ז, שם סניף

הסכום יחולק בין המבקשים לפי מס' החניכים

פרוייקטים רשותיים

15%

תקצוב פרוייקטים משותפים לכלל תנועות הנוער בעיר שיוגדרו יחד עם מנהל מח' נוער

 

 

3.3 על המבקש להגיש:

 1. חוברת תמיכות על נספחיה.
 2. רשימת חניכים בקובץ אקסל עם פירוט: שם, משפחה, כתובת, טלפון, שם קבוצה.
 3. רשימת מדריכים בקובץ אקסל עם פירוט: שם, משפחה, מס' ת"ז, כתובת,  טלפון, שם קבוצה, מס' חניכים בקבוצה.

4. תמיכה לבתי כנסת שנפגעו בשריפה בשנת 2018

4.1 תנאי סף: התמיכה תינתן לבתי כנסת פעילים, אשר להם הסכם הקצאה חתום ו/או הסכם בהליכי חידוש ואשר נפגעו בשריפת הקוצים האמורה בקיץ 2018.

4.2 אופן החלוקה: התמיכה תחולק כדלקמן: הסך שיתקבל ממשרד לשירותי דת כאמור יחולק באופן שוויוני לכל עמותה מבנה בית הכנסת שלה נהרס כליל והיה בלתי ניתן לשימוש, ואשר התקציב האמור יועד לה וזאת בכפוף להגשת חשבוניות על שיפוצים/בנייה שבוצעה ובכפוף להרשאה תקציבית מאושרת.

 1. הסך הנוסף בסך 50,000 ₪ יחולק באופן שוויוני לעמותות נוספות אשר בתי הכנסת שלהם נפגעו חלקית באותה שריפה וזאת באופן שוויוני לפי גובה הנזקים וכנגד הגשת חשבוניות בגין תיקונים שבוצעו.
 2. סכום התמיכה לא יעלה על גובה הנזקים בניכוי סכומים שקיבלו המבקשות מגורמים אחרים כגון חברות ביטוח וכדומה.

4.3 תנאים נוספים

 1. חוברת תמיכות על נספחיה.
 2. פירוט חתום ע''י רו''ח לגבי היקף הנזקים ואומדן העלויות, של הנזקים והשיפוצים שנעשו כולל חשבוניות. כן יצורפו דוחו"ת שמאי ככל שישנם. בנוסף יפרט ויאמת רואה החשבון את כל הסכומים שקיבלו העמותות ו/או שעומדות לקבל, מכל מקור שהוא, כפיצוי בגין אותה שריפה.

5. תמיכה לפעילות של ש"שים

5.1 תנאי סף: המגיש חייב להיות תנועת נוער מוכרת על ידי משרד החינוך.

 1. המגיש חייב להוכיח רזומה של פעילות רציפה לפחות 3 שנים בעיר בית שמש בתחום תנועת הנוער אשר בשמה הוא מגיש. קרי התנועה חייבת להיות תנועה שנתמכת ב-3 השנים האחרונות במפקד תנועות וארגוני הנוער העירוני.
 2. הדיירים יהיו בני שנת שירות מטעם התנועה ויהיו חברים פעילים בסניף בית שמש.
 3. התמיכה תינתן רק לתנועה השוכרת לפחות 2 דירות עבור מתנדבים המצויים בשנת שירות לפני הגיוס ומתנדבים בעיר בית שמש.

5.2 המבקש ידרש לצרף:

 1.  חוברת תמיכות על נספחיה. יש לצרף פירוט חתום ע''י רו''ח לגבי היקף וטיב הפעילות בבית שמש. התמיכה תינתן אך ורק עבור פעילויות לתושבי העיר.
 2. רשימות שמית של בני הנוער בש"ש, הכוללת שם, כתובת, טלפון . לפי סדר א-ב, יתקבלו רק רשימות מוקלדות בקובץ אקסל.

5.3 התמיכה תחולק בין העמותות באופן יחסי למספר הדירות ששכרה כל אחת מהעמותות עבור התקופה הרלוונטית.[

הסבר לנוהל הגשת בקשה לועדת תמיכות >>

שאלון ופרטי מבקש לבקשת תמיכה 2019 >>