קריטריונים לתמיכות עירייה לשנת 2018


מי רשאי להגיש בקשות:

תאגידים (עמותות או חברות מלכ"ר) העוסקים בתחומים הבאים, בעיר בית שמש לתושבי העיר. רשאים ומוזמנים להגיש בקשות בנושאים:

 • תנועות /ארגוני נוער.
 • עמותות ספורט
 • עמותות תומכות באחזקת דירות של בני נוער בשנת שירות לפני גיוס
 • גמילות חסד של אמת

ניתן להגיש: יום חמישי כ"ג אדר תשע"ח 8.2.2018

 

היכן מגישים

את הבקשות יש להגיש את הבקשות חובה להגיש באופן ידני בלבד, בשעות הפעילות בעירייה אצל רכז ועדת התמיכות:

הרב מרדכי חייאיוב.
טלפון 02-9909393
כתובת: בניין העירייה החדש, דרך רבין 4, קומה ב.
מזכירות: גב' אורה מיימון 02-9909923  [email protected]
מפקח תמיכות: משה גרוס 02-9909844 [email protected]

יצויין כי התמיכה, אם וכאשר היא תינתן  תחולק לפי החלטות ועדת תמיכות וועדת משנה לתמיכות של העירייה. התמיכה מחולקת לפי הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים "נוהל בקשת תמיכות למוסדות ציבור מרשות מקומית" ובצירוף כל המסמכים הנדרשים. יודגש כי אין הוועדה מתחייבת לקבל את כלל הבקשות, מתן התמיכות יבוצע בהתאם לתבחינים שנקבעו ועצם הגשת הבקשה אינה מזכה אוטומטית את התאגיד בקבלת תמיכה.  התמיכה תינתן בכפוף להמצאות תקציב ייעודי למטרה. ועדת תמיכות מוסמכת לשנותם במהלך השנה בכפוף לאישור המליאה. עמותות אשר יגישו בקשה ללא כל המסמכים, או לאחר התאריך הנקוב, או ללא אישור ניהול תקין בתוקף, לא יעלו לדיון בוועדה.

 

הגשת בקשות לתמיכות תנועות נוער

 1. התמיכה תינתן לתנועות /ארגוני נוער ארציים המוכרים על ידי משרד החינוך והמפעילים לפחות סניף אחד בבית שמש.

 2. טפסי הבקשה:

      3.יש לצרף פירוט חתום ע''י רו''ח לגבי היקף וטיב הפעילות בבית שמש. התמיכה תינתן אך ורק עבור פעילויות
         לתושבי העיר.

      4.הסיוע יינתן לתנועה, עבור כל ילד המשתתף בפעילות התנועה ובתקצוב חד פעמי.

      5.חלוקת התקציב לתנועה תעשה ע''י חלוקת התקציב הקיים במספר הילדים הרשומים בתנועות אשר
         יגישו בקשות.

      6.התמיכה תחולק 33% יחולקו שווה בשווה בין כל התנועות שיגישו בקשות. 66% יחולקו בהתאם
         למספר החניכים (על פי רשימות שמיות שיוגשו).

 

הגשת בקשות לתמיכות תנועות ספורט

 1. התמיכה תינתן לעמותת ספורט הפועלת במסגרת ההתאחדות או איגוד ספורט מוכר המתחרות במסגרות רשמיות ומייצגות את העיר בית שמש אך אינן מתוקצבות במסגרת פרויקט "פרחי ספורט" שלב ב' 2015-2016 (תשע"ו) ולהן קבוצת  בוגרים {גברים/נשים}, קבוצת נוער{בנים/בנות}ובתי ספר /אקדמיה לאותו ענף שבו לפחות 50 ילדים/ות.

 2. טפסי הבקשה:
  טופס בקשה כללי בצירוף המסמכים הנדרשים לפי נוהל משרד הפנים

 3. יש לצרף פירוט חתום ע''י רו''ח לגבי היקף וטיב הפעילות בבית שמש. התמיכה תינתן אך ורק עבור פעילויות לתושבי העיר.

 4. הסיוע יינתן לתנועה, עבור כל ילד המשתתף בפעילות התנועה ובתקצוב חד פעמי.

 5. חלוקת התקציב לתנועה תעשה ע''י חלוקת התקציב הקיים במספר הילדים הרשומים בתנועות אשר יגישו בקשות.

 6. התמיכה תחולק:

 • לפי עלויות הפעלת הקבוצה הבוגרת (משקל 50%) ,
 • עלויות הפעלת קבוצת הנוער (משקל 30%)
 • במקרה ולעמותה רווחים מפעילות בית הספר /אקדמיה, יינתן משקל שלילי לשני הפרמטרים (בוגרים ונוער) בהתאם ליחס בין סך העלויות בגין הפעלת הקבוצות לבין סך הרווחים מהפעלת בית הספר/אקדמיה .
 • בנוסף יוותרו 20% לשיקול דעת הוועדה

     7. העירייה גם תתמוך בדרך של תמיכה עקיפה במתן זכות שימוש במגרשי ספורט עירוניים לפעילות
         ליגות (לכל עמותה המפעילה ליגות לא רק אלו שעומדים בתבחין דלעיל) בסך כולל של 120,000 ש"ח.
         על העמותות להגיש בקשה ולפרט את היקף השימוש המבוקש במתקן העירוני לצרכי הליגות.

 

הגשת בקשות לתמיכה בעמותות התומכות באחזקת דירות של בני נוער בשנת שירות לפני גיוס

 1. התמיכה תינתן רק לעמותות השוכרת לפחות 2 דירות עבור מתנדבים המצויים בשנת שירות לפני הגיוס ומתנדבים בעיר בית שמש. שנת השירות הרלוונטית תהיה השנה המתחילה בספטמבר 2017 עד אוגוסט 2018.

 2. טפסי הבקשה:

       3.יש לצרף פירוט חתום ע''י רו''ח לגבי היקף וטיב הפעילות בבית שמש. התמיכה תינתן אך ורק עבור
          פעילויות לתושבי העיר.

       4.התמיכה תחולק בין העמותות באופן יחסי למספר הדירות ששכרה כל אחת מהעמותות עבור התקופה הרלוונטית.

 

הגשת בקשות לתמיכה בעמותות הפועלות בתחום גחש"א (פינוי נפטרים, השאלת ציוד לצרכי שבעה ולוויות)

 1. התמיכה תינתן לעמותה הפועלת בתחום של גמילות חסד של אמת (פינוי נפטרים, השאלת ציוד לצרכי שבעה ולוויות)

 2. עמותה אשר כתובתה בעיר בית שמש ואשר מפעילה לפחות 20 מתנדבים קבועים תושבי העיר בתחום חסד של אמת.

 3. מחזיקה בציוד נגיש להשאלה בתחום הנ"ל בערך של לפחות 150,000 ₪ ובפועל משאילה אותו לציבור.

 4. טפסי הבקשה:
  טופס בקשה כללי בצירוף המסמכים הנדרשים לפי נוהל משרד הפנים 

 5. יש לצרף פירוט חתום ע''י רו''ח לגבי היקף וטיב הפעילות בבית שמש. התמיכה תינתן אך ורק עבור פעילויות לתושבי העיר.

 6. התמיכה תחולק באופן שוויוני לכל עמותה שתעמוד בתבחינים אלו.