הנחיות כלליות

העברות מבית אחד למשנהו

בתי ספר יסודיים מ"מ וממ"ד

הגשת בקשות העברה מבית ספר אחד למשנהו ניתן להגיש לא יאוחר מסוף חודש אפריל בשנת הלימודים הנוכחית לשנת הלימודים הבאה

המדיניות העירונית אינה תומכת במעבר תלמידים במהלך השנה למעט מקרים חריגים

הנחיות העברה מבית ספר אחד למשנהו: (נא לפעול לפי השלבים הבאים)

  1.  חובת יידוע -  על ההורים לגשת למנהל/ת בית הספר בו לומד הילד/ה ולהודיע  על הכוונה להעביר את הילד/ה.
  2. טפסי העברה : טופס בקשת העברה וטופס דוח חינוכי ניתן להשיג באתר האינטרנט של הרשות המקומית או באגף החינוך בתקופת הרישום.
  3.  חתימה על ויתור סודיות על ההורים  לחתום על ספח ויתור סודיות בתחתית הדו"ח החינוכי ולמוסרו למנהל בית הספר בו לומד הילד כדי שיחתום ויאשר את מילוי הדו"ח ע"י המחנך (אין לפנות ישירות למחנך ללא ידיעתו של מנהל בית הספר).
  4. הגשת טפסים לאחר שטופס הדו"ח החינוכי הושלם וחתום יש לצרפו לטופס בקשת העברה שמולא על ידכם ולהגיש את שני הטפסים חתומים למחלקה לחינוך יסודי באגף החינוך מחלקת יסודיים אצל הגב' שושנה בן לולו או במזכירות אגף החינוך.
  5. טיפול בבקשות בקשות שיוגשו במועדן וע"פ ההנחיות הנ"ל יידונו בוועדה ותשובות תימסרנה להורים עד אמצע חודש מאי.
  6. בקשות חריגות בקשות שתוגשנה באיחור תוגדרנה כבקשות חריגות. וועדה חריגה תתכנס בסוף חופשת הקיץ ובמהלך חודש ספטמבר לדון בבקשות הללו.
  7. ערר – ניתן להגיש על טופס בקשת ערר עד סוף חודש מאי–  טפסי ערר ניתן להשיג באינטרנט או במשרדי אגף החינוך.

 

בברכת הצלחה,

אורי בן חמו

מנהל מהמחלקה לחינוך יסודי

 

טופס הבקשה

פרטי ההורה

פרטי התלמיד

פרטי העברה

חובה למלא 3 עדיפויות לפי סדר דירוגן.

לטיפול בבקשה חובה לצרף: • דו"ח חינוכי ממחנכת או מיועצת בית הספר (חתימה על ויתור סודיות בספח הטופס) • אין למסור טופס זה ללא דו"ח חינוכי מבית הספר החתום ע"י מנהל בית הספר. (טופס דו"ח חינוכי ניתן להשיג בבתי הספר)
Browser not supported