פרטי הילדים
שם תלמיד/הת.זשם ביה"ס/ גןכיתה
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי :
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי :
אני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת – רשאית העירייה לבטל/לשנות את הרישום או ההעברה.
אני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת – רשאית העירייה לבטל/לשנות את הרישום או ההעברה. * שדה חובה
אני מתחייב/ת להודיע לאגף החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאית עיריית בית שמש לבטל/לשנות את הרישום או ההעברה
אני מתחייב/ת להודיע לאגף החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאית עיריית בית שמש לבטל/לשנות את הרישום או ההעברה * שדה חובה
Browser not supported