הורים החיים בנפרד

חיוני להכין מראש צילום תעודת זהות שלך ואת המסמכים הבאים בהתאם למצב המשפחתי:
הורה יחידני: תעודת לידה של הילד/ה
אפוטרופוס יחיד: פסק דין המאשר ביטול אפוטרופוסות של ההורה האחר.
אפוטרופוס משותף: 1.כתב הסכמה מההורה הנוסף (מצורף)
2. תעודת זהות של ההורה הנוסף עם ספח בו רשומים הילדים.
לחילופין: תצהיר- שאין באפשרותך לאתר את ההורה הנוסף

פרטי הילדים
שם תלמיד/הת.זשם ביה"ס/ גןכיתה
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי :
אני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת – רשאית העירייה לבטל/לשנות את הרישום או ההעברה. (חובה) שדה חובה
אני מתחייב/ת להודיע לאגף החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאית עיריית בית שמש לבטל/לשנות את הרישום או ההעברה (חובה) שדה חובה
Browser not supported