הנדסה

שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
תהליך לקבלת טופס 4.pdf הנדסה 26/07/2012
טופס ויתור זכויות.pdf הנדסה 26/07/2012
היתר עבודה מצומצמת מצללה.pdf הנדסה 26/07/2012
הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה.pdf הנדסה 26/07/2012
בקשה לפתיחת תיק לדיון בועדה לבנין ערים.pdf הנדסה 26/07/2012
בקשה לאישור להספקת חשמל מים טלפון טופס 3.pdf הנדסה 26/07/2012
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה.pdf הנדסה 26/07/2012
טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון.pdf הנדסה 26/07/2012
תצהיר של האחראי לביצוע השלד.pdf הנדסה 26/07/2012
אישור איכות הסביבה.pdf הנדסה 14/03/2013
אישור הגא-.pdf הנדסה 14/03/2013
אישור מחלקת גבייה.pdf הנדסה 14/03/2013
אישור מחלקת חשמל.pdf הנדסה 14/03/2013
אישור מחלקת פיקוח.pdf הנדסה 14/03/2013
אישור מחלקת שפע.pdf הנדסה 14/03/2013
אישור עודפי עפר ופסולת.pdf הנדסה 14/03/2013
אישור פרויקט שלם (תשתיות שכונה ג).pdf הנדסה 14/03/2013
אישור תנועה ופיתוח.pdf הנדסה 14/03/2013
הנחיות חדשות לקבלת טופס4.pdf הנדסה 14/03/2013
טופס בקשה לו. תנועה 20.10.10.pdf הנדסה 14/03/2013
טופס הודעה על מקום חנית נכה שאינו בשימוש 6.9.11.pdf הנדסה 14/03/2013
כתב התחייבות ושיפוי.pdf הנדסה 14/03/2013
מעקב תנאים.pdf הנדסה 14/03/2013
תאגיד מי שמש GISאישור .pdf הנדסה 14/03/2013
תעודת גמר.pdf הנדסה 14/03/2013
תצהרים טופס 4 פיתוח.pdf הנדסה 14/03/2013
תצהרים טופס 4.pdf הנדסה 14/03/2013
הצהרת מהנדס.pdf הנדסה 18/11/2013
הנחיות למבקשי היתרי חפירה 4.2.14.pdf הנדסה 20/03/2014
טופס הודעה על פעולות בניה.pdf הנדסה 28/07/2014
פרסום ברשומות.pdf הנדסה 28/07/2014
טופס בקשה לאישור מקום ח. לנכה 3.5.16.pdf הנדסה 03/05/2016
תצהיר גמר בנייה.pdf הנדסה 10/11/2016