במסגרת תכניות של הקשר עירוני רחב, העוסקות בנושאי רוחב ומתמקדות בבעיות ספציפיות באוכלוסיה, התקיימה ברמה הארצית והיישובית פעילות ממוקדת בנושא מניעת אלימות ברשת.

השימוש הגובר באינטרנט וברשתות החברתיות בשנים האחרונות, הביא להתרחבותה של תופעת האלימות ברשת ולהעלאת המודעות בנוגע לסכנות הקיימות בחובה. הצורך בגיבוש מענה מערכתי להתמודדות עם התופעה הביא את המשרד לביטחון הפנים בשיתוף עם תכנית 'עיר ללא אלימות' להחלטה על פעילות ממוקדת בנושא.

השלב הראשון בגיבוש התכנית המשרדית, כלל מספר פעולות ברמה הארצית.

ראשית, נכתב נייר עמדה על ההתמודדות עם הסכנות והאלימות באינטרנט וברשתות החברתיות  שסקר את התופעה והסכנות שלה, הגדיר מטרות והעלה הצעות לדרכי פעולה. אסטרטגית הפעולה הייתה לנצל את הפלטפורמות הארגוניות הקיימות במשרד לביטחון הפנים - הפריסה הארצית של תכנית 'עיר ללא אלימות' - ליישום התכנית ברמה היישובית.

נוצר חיבור עם איגוד האינטרנט הישראלי ומשרד החינוך לצורך גיבוש של תכני הסברה והדרכה משותפים לכל קהלי היעד הרלוונטים - הורים, מורים, צוותי חינוך וילדים. בין תוצרי העבודה ששיתוף פעולה זה הניב היה עלון מידע בנושא גלישה בטוחה באינטרנט ומערך פעילות לרכזי נוער בפנאי (בקבצים להורדה למטה) שהופץ לצוותים החינוכיים בכל הרשויות של "עיר ללא אלימות",

נערכו ימי עיון בנושא "גלישה בטוחה באינטרנט" לרכזי כל הגופים של המשרד: עיר ללא אלימות, מצילה והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, שנועדו לחשוף בפניהם את הנושא על כל היבטיו ואת האמצעים העומדים לרשותם בכדי לקדם את נושא המוגנות ברשת ביישובים.

בימי העיון הללו השתתפו נציגים ממשרד החינוך, איגוד האינטרנט הישראלי, המשטרה והסנגוריה הציבורית והועלו נושאים לדיון כמו: הבעיות הנובעות מהפערים הדיגיטליים בין דור ההורים לדור ילדים; מה חוקי ומה פלילי ומורכבות נושא עבירות הגלישה מבחינה חוקית ; הסכנות הטמונות באופן הגלישה של ילדים ברשתות החברתיות והסכנות האפשריות מפרסום מידע במיילים. המידע השימושי מיום העיון רוכז בדף "טיפים לגלישה בטוחה".

בנוסף, במרבית הרשויות המקומיות הופעלו תכניות שונות למניעת אלימות ברשת, כמו הרצאות והצגות להורים ולילדים, הדרכות של מנחי מנחים בחדרי מורים במסגרת תכנית המוגנות של 'עיר ללא אלימות' בבתי הספר ופעילות פנאי של מדריכי הנוער עם הילדים במסגרת חופשת הקיץ.

עיר ללא אלימות הפיקה לאחרונה בשיתוף עם מצילה במשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך ואיגוד האינטרנט הישראלי גם עלון מידע להורים בשם "הורים על בטוח ברשת האינטרנט", בנושא גלישה בטוחה. העלון הופץ בקרב יישובי התכנית, במסגרת היום הלאומי לגלישה בטוחה לשנת תשע"ב, בסימן "משפחה ברשת".
.