חמש ועדות מקצועיות קיימות ברמה המקומית ועוסקות בתחומי הפעילות השונים הנוגעים להתמודדות עם האלימות ברשות המקומית בהתאם למודל. כל קבוצה מקצועית מתייחסת בעבודתה לתכנים הבאים: מיפוי, המלצות לפעולה וסדרי עדיפויות

בכל קבוצה ישתתפו נציגי כלל הגופים הפועלים בעיר בנושא ההתמודדות עם האלימות.

 

הוועדות המקצועיות:

  • ועדת אכיפה (בראשות מפקד תחנת המשטרה(
  • ועדת חינוך פורמאלי (בראשות ממונה חינוך על יסודי)
  • ועדת פנאי - חינוך בלתי פורמאלי (בראשות מנהל אגף ספורט ואירועים לנוער, תחום הפנאי )
  • ועדת רווחה וטיפול (בראשות ראש אגף רווחה).
  • וועדת היגוי עירונית המשמש גם כמטה  "עיר ללא אלימות" יישובי/ ועדת ההקשר העירוני הרחב  (בראשות סגן ומ"מ רה"ע ומנכ"ל)

 

המשתתפים בוועדות המקצועיות:

ועדת אכיפה יו'ר: מפקד התחנה המרחב, נציגים: משטרה: ראשי המשרדים, רשות: סגן ומ"מ רה"ע נ"ן חרדי, נציג חינוך בלתי פורמאלי, ממונה אכיפה, קב"ט, מנהל הפיקוח, מנהל המוקד, מנהלי יחידות אכיפה אזרחיות, נציג סיירת הורים, נציג חינוך, נציג רווחה קידום נוער, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול,  

ועדת חינוך פורמאלי יו"ר: ממונה חינוך על יסודי, אגף החינוך, נציגים: רשות: נציגישפ"ח, מנהלי בתי ספר, ממונה על הגנים, יועצות חינוכיות, קב"ס,  קידום נוערנציגי רווחה,  משרד החינוךנציגים (מדריכי אח"מ ומפקחים)משטרה: קצין הנוער ורמק"מ.

ועדת פנאי (חינוך בלתי פורמאלי)יו"ר: מנהל תחום הפנאי ברשות, נציגים: רשות: מנהלי השירותים הבלתי פורמאליים, נציג מערכת החינוך הפורמאלית,  קידום נוער, מנהל יחידת נוער ברשת המתנסים, נציג ח"ן חרדי, מנהל מחלקת קליטה, מתאם הרשות למלחמה בסמים, משטרה: רמק"מ וקצין הנוער.

ועדת רווחה וטיפול יו"ר: מנהל אגף/מחלקת הרווחה, נציגים: רשות: מנהלי השירותים בתחום האלימות, פקידי סעד, שרותי מבחן, נציגי מערכת הבריאות, נציגי הקליטה, נציגי עמותות וארגונים בתחום, נציג חינוך פורמאלי, מנהל תכנית שמיד, משטרה: קצין חקירות ואלמ"ב.

ועדת היגוי עירונית יו"ר:סגן ומ"מ רה"ע /מנכ"ל הרשות המקומית, נציגים: רשות:  סמנכ"ל, יו"ר ועדות מקצועיות (חינוך, רווחה, פנאי), קב"ט,  דוברות, שפ"ע, מנהלי תוכניות מערכתיות אחרות  ,משטרה: מת"ח ו/או סמת"ח, לפי עניין.

 

תדירות התכנסות הוועדות

הוועדות המקצועיות יתכנסו לפי הצורך, ובהתאם להנחיית המטה המקצועי הארצי.