אנשי קשר 

מתתיהו חותה
מנכ"ל העירייה
02-9909854 - 02-9909983
אסף מטרי
עוזר מנכ"ל
מיכל שריון
מזכירת לשכת מנכ"ל