1. בעל העסק ישליך את הפסולת הנוצרת בעסקו, עד לפינוייה מהעסק, למכלי אצירת פסולת, שנרכשו על ידו ועל חשבונו,  במספר ובנפח כפי שייקבע על ידי העירייה, ובכלל זה קנייה, הצבה והפעלה של דחסנים על פי הצורך ויאחסנם בתחומי העסק באופן שלא תגרום למטרדים לאדם ולסביבה , במקרה של ספק לעניין הנחיות העיריה, יש לפנות לגורם הרלוונטי בעירייה לקבלת הנחיותיו בכתב.
  2. הפסולת האמורה בסעיף 1 , למעט במקרים בהם נדרש דחסן פסולת או כלי אצירה אחר לפי דרישות העיריה,  תפונה למכלי אצירת פסולת שהוצבו על ידי  העירייה, אלא אם ייקבע אחרת ע"י העיריה.
  3. בעל עסק המייצר פסולת, המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק הוראות נוהל, כמו שמן משומש, צמיגים, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, יפנה פסולת זאת על פי הנדרש בחוק, בעצמו ועל חשבונו.
  4. קבלות ואישורים על פינוי הפסולת יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
  5. פסולת חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למחזור,  לרבות נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל או פסולת אריזות (כהגדרתה בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 ), תפונה על ידי בעל העסק למכלי אצירה ייעודיים לכל סוג פסולת, שהוצבו על ידי העירייה.
  6. קרטון - בעל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, יקפל את הקרטונים וישליך את הקרטונים המקופלים אך ורק  ל"קרטוניה" שתוצב על ידי העירייה, למעט עסקים שיחויבו על ידי העירייה, בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו, ברכישת והפעלת מכבש קרטון.
  7. במקרה זה, פסולת הקרטון תפונה על ידי ועל חשבון בעל העסק  באמצעות קבלן מאושר על פי דין.
  8. בעל העסק יעביר לעירייה את חוזה ההתקשרות עם קבלן מאושר לפינוי וטיפול בקרטון, ישמור למשך שנה את אישורי הפינוי של הפסולת ויציגם לנציגי העירייה לביקורת על פי דרישה.
  9. במקרה שהוראות דין יקבעו זאת או בהתאם לשינויים במדיניות העירייה בנושא הטיפול בפסולת, יכול להיות שבעל עסק יחויב במהלך 3 השנים הקרובות להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו לזרמים שונים כפי שיוגדרו על ידי העירייה ולטפל בכל זרם בהתאם להנחיות שיועברו על ידי העירייה לבעל העסק.