2.1 בעל העסק יפעל בהתאם להוראות חוק העזר לבית שמש (שמירת הסדר והנקיון) התשנ"ז – 1997 או בכל חוק עזר או הסדר חוקי אחר וישליך את הפסולת הנוצרת בעסקו –שאינה בגדר פסולת מפעל כהגדרתה בחוק העזר או בהנחיות משרד הפנים שיפורסמו הנוצרת בעסקו, עד לפינוייה מהעסק, למכלי אצירת פסולת, שנרכשו על ידו ועל חשבונו,  במספר ובנפח כפי שייקבע על ידי העירייה, ובכלל זה קנייה, הצבה והפעלה של דחסנים על פי הצורך ויאחסנם בתחומי העסק באופן שלא תגרום למטרדים לאדם ולסביבה.

2.2 הפסולת האמורה בסעיף 2.1, למעט במקרים בהם נדרש דחסן פסולת,  תפונה למכלי אצירת פסולת שהוצבו על ידי  העירייה.

2.3 בעל עסק המייצר פסולת, המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק, כמו שמן משומש, צמיגים, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, וכן פסולת מפעל יפנה פסולת זאת על פי הנדרש בחוק, בעצמו ועל חשבונו.

2.4 קבלות ואישורים על פינוי הפסולת יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו לעירייה על פי דרישה.

2.5 פסולת חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למיחזור, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל או פסולת אריזות (כהגדרתה בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 ), תפונה על ידי בעל העסק למיכלי אצירה ייעודיים לכל סוג פסולת, שהוצבו על ידי העירייה.

2.6 קרטון

2.6.1 בעל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, יקפל את הקרטונים וישליך את הקרטונים המקופלים אך ורק  ל"קרטוניה" שתוצב על ידי העירייה, למעט עסקים שיחויבו על ידי העירייה, בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו, ברכישת והפעלת מכבש קרטון.

2.6.2 במקרה זה, פסולת הקרטון תפונה על ידי ועל חשבון בעל העסק  באמצעות קבלן מאושר על פי דין.

2.6.3 בעל העסק יעביר לעירייה את חוזה ההתקשרות עם קבלן מאושר לפינוי וטיפול בקרטון, ישמור למשך שנה את אישורי הפינוי של הפסולת ויציגם לנציגי העירייה לביקורת על פי דרישה.

2.7 במקרה שהוראות דין יקבעו זאת או בהתאם לשינויים במדיניות העירייה בנושא הטיפול בפסולת, יכול להיות שבעל עסק יחויב במהלך 3 השנים הקרובות להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו לזרמים שונים כפי שיוגדרו על ידי העירייה ולטפל בכל זרם בהתאם להנחיות שיועברו על ידי העירייה לבעל העסק.