מים - מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

 1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992, למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מהעירייה, כאמור בתקנות.
 2. מבקש הרישיון ישלח לתאגיד המים מי שמש  ולמחלקה לרישוי עסקים, עותק מאישור ההתקנה של המז"ח.
 3. עסק הנדרש במז"ח, כאמור בסעיף 3.1, יעביר לתאגיד המים מי שמש  תכנית מים  של העסק, עד להתחברות עם מערכת המים העירונית, בקנה מידה 1:250, חתומה ע"י בעל מקצוע מתאים, תוך 14 ימי עסקים מיום בקשת התאגיד.
 4. מבקש הרישיון יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
 5. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים מי שמש  ולמחלקה לרישוי עסקים על ידי הבודק המוסמך ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
 6. מבקש הרישיון יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.
 7. כל עסק בתחומי העיר בית שמש יהיה מחובר למערכת הביוב הציבורית.
 8. עסק שמעוניין לטפל בשפכיו שלא באמצעות הזרמה למערכת הביוב הציבורי, יידרש לקבל על כך אישור מראש מהיחידה לאיכות הסביבה ומתאגיד המים מי שמש וימלא את כל דרישותיהם בנדון.
 9. תשטיפים (נוזלים לרבות נגר עילי, שבאו במגע עם שפכים תעשייתיים, חומר מסוכן, דלק, שמן, קרקע מזוהמת, בוצה או פסולת או שנבעו   מהם) ושפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטריים) יועברו אך ורק למערכת הביוב הציבורית ובתנאי שאיכות השפכים ביציאה מעסק, שבמהלך פעילותו נוצרים תשטיפים שפכים תעשייתיים, תעמוד בכל האמור כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים.
 10. עסק הנדרש במתקן קדם לטיפול בשפכים, כדי לעמוד באיכות השפכים האמורה בסעיף 3.8 , יעביר  לתאגיד המים מי שמש תכנית מים וביוב עדכנית של בית העסק עד להתחברות עם המערכת העירונית החתומה ע"י בעל מקצוע מתאים ( תוכנית בקנה מידה של 1:250 )' פרשה טכנית של השפכים ותעודת התקנה של מתקן הטיפול בצירוף המפרט הטכני שלו .
 11. מבקש הרישיון,  של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, נדרש לאפשר בצוע דיגום שפכים, באם יידרש לכך על ידי תאגיד המים מי שמש ויממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים, בהתאם לתעריפים  שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניהם.
 12. מבקש הרישיון  מבין בעלי העסקים, כמפורט, יתכן ויידרש להתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שיורה לו תאגיד המים מי שמש או היחידה לאיכות הסביבה.
 13. מפריד שמן / שומן / דלק שהותקן בעסק יהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים, מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים, תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
  מבקש הרישיון ישלח את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, לאחר כל פינוי, לתאגיד המים מי שמש, ישמרן במקביל בעסק למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה.
 14. במידה ויש חשש שהעסק יחרוג מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 (למשל הגברת ייצור, השבתת תחזוקה של מתקני קדם וכדומה), יודיע על כך העסק, מראש ובכתב, ליחידה לאיכות הסביבה ולתאגיד המים מי שמש.
 15. בכל תקלה  בפועל הגורמת  לחריגה בפועל מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ידווח מבקש הרישיון ליחידה לאיכות הסביבה ולתאגיד המים מי שמש,  באופן מיידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות העירייה והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.
 16. חריגה מאיכות השפכים מהמותר בתקנות תגרור חיוב לבית העסק על פי הקבוע בחוק.