1.  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בחוק עזר לבית שמש ) מודעות ושלטים), תשט"ו-1955 או חוק עזר אחר במידה שיותקן בעתיד במקומו של חוק עזר זה .
  2.  מבקש הרישיון לא יתקין שלט אלא אם כן קבל רישיון לכך מאת העיריה ובהתאם לתנאיו ושילם אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק העזר האמור.