8.1 רוכלות בתחומי עיריית בית שמש תחייב קבלת אישור פרטני או רישיון עסק – לפי העניין - מאת ראש הרשות או מי
      שהוסמך לכך, תהיה לתקופות קצובות ועל פי תנאי האישור ובכפוף לתשלום כפי שייקבע על ידי הרשות.

8.2 לא תותר רוכלות המתחרה בעסק סמוך.
      רוכל שיעמוד ללא אישור יפונה על ידי מחלקת הפיקוח העירוני ויהיה צפוי לקנס.