להלן ההנחות בארנונה לשנת 2022 עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה.
ההנחות תינתנה אך ורק באם הזכאי להנחה מתגורר בדירה והוא המחזיק הרשום בפנקסי הרשות המקומית, הזכאי ליותר מסוג הנחה אחד, יקבל הנחה אחת בלבד - גבוהה מבין כולן.

הורדת רשימה מלאה של הנחות נוספות

 

הנחה בגלל מצב אישי 

הנחה בגלל מצב אישי ** (הנחות חוק)

גובה ההנחה

הגבלות

נכות

אי כושר השתכרות של 75% ומעלה המקבל קצבת נכות

80%

עד 100 מ"ר

נכות רפואית של 90% ומעלה

40%

עד 100 מ"ר

הורה המקבל גמלת ילד נכה

33%

עד 100 מ"ר

הבטחת הכנסה

הבטחת הכנסה מביטוח לאומי ברצף משנת 2002 ועד היום

70%

עד 100 מ"ר

אזרח ותיק

מקבלי קצבת זקנה / שארים / תלויים

25%

עד 100 מ"ר

יחיד שהכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע במשק, או לזוג שהכנסתם אינה עולה על הממוצע במשק ב150%

30%

עד 100 מ"ר

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בתוספת לקצבת הזקנה/ שארים / תלויים

100%

עד 100 מ"ר

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה בתוספת השלמת הכנסה

100%

עד 100 מ"ר

עולה חדש

זכאי להנחה לשנה אחת (עד שנתיים ממועד העלייה) עם הצגת תעודת 'עולה חדש' או 'אזרח עולה' וללא מבחן הכנסה.

90%

עד 100 מ"ר

הורה יחיד

כהגדרתו בחוק משפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב 1992

או - הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשרות סדיר, וגילו אינו עולה על 21 שנה.

היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום ראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;

20%

עד 100 מ"ר

חייל

המשרת שירות סדיר בצה"ל לפי חוק שירות ביטחון (עד תום 4 חודשים מיום שחרורו) בהצגת אישור קצין העיר תחילת וסוף שירות

100%

עד 70 מ"ר

חייל מילואים פעיל חייל מילואים פעיל מוגדר כמי שעשהלפחות 20 ימי שירות מילואים מצטברים
בתקופה של שלוש שנים או לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרור וביצע  14ימי שירות מילואים בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה.
5% על כל גודל הנכס

שירות אזרחי

תושב המתנדב בשירות אזרחי – בהצגת 'תעודת משרת' ואישור ממנהלת השירות האזרחי לאומי, תחילת וסוף שירות

ההנחה משתנה לפי כמות שעות שבועיות של השירות.

50% או 75%

עד 3 נפשות - עד 70 מ"ר

מ-4 נפשות - עד 90 מ"ר

 

מסמכים להגשת בקשה להנחה בגלל מצב אישי

 ** על הטפסים להיות טפסי מקור **

  • טופס בקשה מתאים ניתן לקבל באגף הגביה או מילוי טופס דיגיטלי באתר העירייה
  • צילום ת"ז +ספח מלא + פרטי ילדים של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 .חובה שבספח תופיעכתובת מגורים העדכנית בבית שמש
  • מקבלי קצבאות "אישור זכאות לקצבאות לפי פרק ביטוח נכות" מהמוסד לביטוח לאומי הכולל: סכום הגמלה ברוטו, מועד תחילת הזכאות לגימלה, אחוז הנכות שנקבע וסוג הנכות, דרגת אי- כושר.

לנוחיותכם, בכניסה לבניין העירייה עמדת ביטוח לאומי להנפקת אישורי מעסיקים/נכות/קצבאות, הנדרשים למבקשי ההנחה, לבעלי קוד סודי בלבד (קוד סודי ניתן להזמין במוקד ביטוח לאומי *6050)

 

למעבר למערכת 'הנחה בקליק' הגשת בקשה להנחה באינטרנט