הנחיות לבקשת הנחה לשנת 2021

שימו לב

בקשות להנחה בארנונה יש להגיש (בקשות עם כל המסמכים הנלווים הנדרשים ) עד לתאריך 31/05/21 כ' סיוון תשפ"א בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה או שישולמו לאחר תאריך זה תינתן ההנחה מיום הבקשה/ההשלמה ואילך בלבד.

מבחן הכנסה - הכנסות לבית אב

הנחה לפי מבחן הכנסה תינתן לפי הכנסות שנה קודמת.

התושב ראשי לבחור ב-2 אפשרויות למבחן ההכנסה לשנת 2021

או - לפי הכנסות לבית אב לחודשים 10/11/12 של שנת 2020 – בקשת ההנחה לפי תלושי שכר של אותם חודשים.

או - לפי הכנסות לבית אב של כל שנת 2020 – בקשת הנחה לפי טופס 106 (תלוש שכר שנתי ולא 12 תלושי שכר )

יש להצהיר על הכנסה מכל מקור שהוא:

משכורת (ברוטו), הכנסה מעסק , הכנסה מיח' דיור , תמיכה, גמלה, קצבה, דמי לידה, דמי אבטלה , תשלום הורים למשכנתא וכדומה.

למרות האמור לעיל לא ייחשבו כהכנסה לעניין טבלת ההכנסה הכנסות מ:

 • קצבאות ביטוח לאומי: ילדים, שארים, ילד נכה, זקנה.
 • הכנסה עד שכר המינימום של ילד/ה אחד,
 • מחצית מהכנסתם החודשית של בן/בת המתגוררים עם המחזיק בנכס מהילד השני ואילך.
 • דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו-בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.
 • דמי שכירות אשר משולמים ע"י הורים ישירות למשכיר (יש להציג חשבון בנק)

ההנחה תינתן בהגבלה לשטח הנכס וכדלהלן

עד 7 נפש - עד 100 מ"ר

מ-8 נפש - עד 120 מ"ר

מ-10 נפש - עד 150 מ"ר

מ-14 נפש - עד 180 מ"ר

מחזיק בנכס אשר ברשותו חסכון בשיעור של למעלה מ 100,000 ₪ , או אשר בבעלותו יותר מנכס אחד, בקשתו תטופל במסגרת ועדת הנחות.

נציגי המחלקה רשאים לבקש דפי חשבון בנק לפי הצורך.

המסמכים להגשת בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה

 • טופס בקשה מתאים ניתן לקבל באגף הגביה או מילוי טופס דיגיטלי באתר העירייה.
 • צילום ת"ז +ספח מלא + פרטי ילדים של כל המתגוררים בנכס גם עבור הילדים מעל גיל 18 . חובה שבספח תופיע כתובת מגורים בבית שמש..
 • טופס "תקופות מעסיקים/ תקופות עבודה" לשני בני הזוג ולמתגוררים בנכס מעל גיל 18 - מה'מוסד לביטוח לאומי', יתקבל גם טופס "מעמד לא עובד" מינואר 2021, למשפחה בה שני בני הזוג עובדים במשרה מלאה אין צורך בדו''ח זה..
 • אישורי הכנסה לשני בני הזוג ולמתגוררים בנכס מעל גיל 18 שכיר- 3 תלושי שכר לשלושה חודשים אחרונים ב2020, או טופס 106 חתום מהמעסיק לחישוב שנתי.
  שימו לב, אם בשלושה חודשים האחרונים של שנת 2020 חל שינוי במקום עבודתכם יש לצרף טופס 106 או מכתב הפסקת עבודה מהמעסיק.
 • עצמאי - שומת הכנסה שנתית מרשות המיסים (עד 30/06/2021 ניתן להגיש – שומת מס 2019 מתאריך  01/07/2021 שומת מס 2020) .
   או לחלופין תקציר שומה מאתר רשות המיסים חתום כנאמן למקור בחתימת רו"ח.
 • עצמאי חדש - תושב אשר פתח עסק בשנת 2020 ועדיין לא קיבל שומת מס, יוכל להגיש העתק טופס 'דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחול לשנת המס' (טופס 1301) בחתימת רו"ח שימו לב , ניתן להגיש זאת עד 30/06/2021 לאחר מכן יש להגיש שומת מס .
 • אברך כולל- טופס "אישור מלגת כולל" על בלנק רשמי עם פרטים מלאים: מס' עמותה, חתימת + שם , ציון שעות הלימוד וגובה המלגה.
 • תלמיד- עבור ילד מעל גיל 18 המתגורר בבית ההורים הלומד במוסד חינוכי ואינו מקבל מלגה יש להגיש אישור לימודים מקורי + צילום תעודת זהות וספח וכן אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.

מסמכים נוספים שיש להגיש במקרים מסוימים :

 • תושב חדש בעיר - לצרף מכתב ממח' הגביה של עיר מגוריכם הקודמת האם ועד מתי קיבלתם הנחה בשנת 2020.
 • תושב חדש בעיר זכאי להגיש בקשה להנחה עד שלושה חודשים מיום כניסתו לנכס.
 • .במידה ואינכם רשומים כדיירים בנכס במחשבי העירייה, יש לצרף טופס מיוחד 'עדכון דייר חדש בנכס' ('שינוי חזקה') חשוב מאוד! מומלץ לעדכן מגורים בנכס מיד עם הכניסה לדירה, ולא להמתין עד להגשת הבקשה להנחה.
 • שוכרי דירה: לצרף חוזה שכירות. לתקופה של לפחות 12 חודשים מיום הבקשה, עם מספרי ת"ז ברורים. במקרה בו השכירות משולמת ע"י ההורים ישירות למשכיר, יש לציין זאת בטופס והסכום  לא ייחשב כהכנסה! בצרוף חשבון בנק עם שם התושב על גבי הטופס .
 • אם השכירות משולמת ע"י השכרת דירה אחרת שברשותכם יש לציין זאת, ולצרף חוזה השכרת הדירה שבבעלותכם, ההפרש בלבד ייחשב כהכנסה.!.
 • ילד עובד: 3 תלושי שכר+ טופס 'דו''ח מעסיקים'' ת.ז. כולל ספח. במקרים מסוימים בהם הכנסת הילד אינה מגיעה לשכר מינימום הכנסת הילד לא תחשב להכנסה.
 • דמי לידה: מי שקיבלה דמי חופשת לידה מביטוח לאומי עבור חלק מהתקופה של שלושת החודשים האחרונים של 2020, יש לצרף אישור מודפס מהמוסד לביטוח לאומי הכולל את אופן חישוב זכאותכם לדמי לידה. ועל איזה תקופה בדיוק זה שולם מפורט לפי חישוב יומי, אם ההנחה מחושבת לפי הכנסה שנתית יש לצרף אישור דמי לידה שנתי.

הגשת הבקשה להנחה לשנת 2021 כפופה לתשלום כל החובות בנכס.

מס נפשות

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

מסכום:

1

  2,889

   3,322

  3,755

  5,300

  5,301

2

  4,334

   4,984

  5,634

  7,951

  7,952

3

  5,027

   5,781

  6,535

  9,223

  9,224

4

  5,720

   6,578

  7,436

 10,494

 10,495

5

  7,239

   8,325

  9,2411

 13,282

 13,283

6

  8,759

   10,073

 11,387

 16,070

 16,071

 

80 %

60 %

40 %

20 %

לא זכאי

           

מס נפשות

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

מסכום:

7

10,279

11,821

13,362

18,858

18,859

8

11,798

13,568

15,338

21,646

21,647

9

13,318

15,316

17,313

24,434

24,435

מ 10 נפש ומעלה

1,480

  1,702

  1,924

  2,715

  2,716

לנפש

לנפש

לנפש

לנפש

לנפש

 

90 %

70 %

50 %

30 %

לא זכאי