מבחן הכנסה - הכנסות לבית אב

הנחה לפי מבחן הכנסה תינתן לפי הכנסות שנה קודמת. התושב ראשי לבחור ב-2 אפשרויות למבחן ההכנסה לשנת 2019

 • או - לפי הכנסות לבית אב לחודשים 10/11/12 של שנת 2018 – בקשת ההנחה לפי תלושי שכר של אותם חודשים.
 • או - לפי הכנסות לבית אב של כל שנת 2018 – בקשת הנחה לפי טופס 106 (תלוש שכר שנתי)

יש להצהיר על הכנסה מכל מקור שהוא:
משכורת (ברוטו), הכנסה מעסק, תמיכה, גמלה, קצבה, דמי לידה, תשלום הורים למשכנתא וכדומה.

למרות האמור לעיל לא ייחשבו כהכנסה לעניין טבלת ההכנסה הכנסות מ:

 • קצבאות ביטוח לאומי: ילדים, שארים, ילד נכה, זקנה.
 • הכנסה עד שכר המינימום של ילד/ה אחד,
 • מחצית מהכנסתם החודשית של בן/בת המתגוררים עם המחזיק בנכס מהילד השני ואילך.
 • דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו-בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.
 • דמי שכירות אשר משולמים ע"י הורים ישירות למשכיר עד תקרת סכום של 2,000 ₪ לחודש.

ההנחה תינתן בהגבלה לשטח הנכס, וכדלהלן:

 • עד 7 נפש - עד 100 מ"ר
 • מ-8 נפש - עד 120 מ"ר
 • מ-10 נפש - עד 150 מ"ר
 • מ-14 נפש - עד 180 מ"ר

מחזיק בנכס אשר ברשותו חסכון בשיעור של למעלה מ 100,000 ₪ ,או אשר בבעלותו יותר מנכס אחד, בקשתו תטופל במסגרת ועדת הנחות.

*נציגי המחלקה רשאים לבקש דפי חשבון לפי הצורך

טבלת משרד הפנים לשנת 2019

טבלת משרד הפנים לשנת 2019

מס נפשות

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

מסכום:

1

  ₪ 2,847

  ₪ 3,274

  ₪ 3,701

 5,300

 5,301

2

 4,270

 4,910

 5,550

 7,949

 7,950

3

 4,952

 5,695

 6,438

 9,219

 9,220

4

 5,636

 6,481

 7,327

 10,492

 10,493

5

 7,028

 8,083

 9,137

 13,085

 13,086

6

 8,421

 9,684

 10,947

 15,776

 15,777

 

80 %

60 %

40 %

20 %

לא זכאי

מס נפשות

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

מסכום:

7

 9,813

 11,285

 12,757

 18,269

 18,270

8

 11,206

 12,886

 14,567

 20,862

 20,863

9

 12,598

 14,488

 16,377

 23,454

 23,455

מ 10 נפש ומעלה

 1,370

לנפש

 1,576

לנפש

 1,781

לנפש

 2,414

לנפש

 2,415

לנפש

  90% 70% 50% 30% לא זכאי
 

מסמכים להגשת בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה

 • טופס בקשה מתאים ניתן לקבל באגף הגביה או מילוי טופס דיגיטלי באתר העירייה
 • צילום ת"ז +ספח מלא + פרטי ילדים של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 . חובה שבספח תופיע כתובת מגורים העדכנית בבית שמש
 • טופס "תקופות מעסיקים" לשני בני הזוג ולמתגוררים בנכס מעל גיל 18 - מה'מוסד לביטוח לאומי', יתקבל גם טופס "מעמד לא עובד" (המציין במפורש כי המבקש לא עבד לפחות מינואר 2018) ,למשפחה בה שני בני הזוג עובדים במשרה מלאה אין צורך בדו''ח זה.
 • אישורי הכנסה לשני בני הזוג ולמתגוררים בנכס מעל גיל 18  שכיר- 3 תלושי שכר לשלושה חודשים אחרונים ב2018, או טופס 106, דפי מקור או צילום עם חתימת וחותמת המוסד על נאמן למקור
  שימו לב יש לצרף טופס 106 או מכתב הפסקת עבודה מהמעסיק מכל מקום עבודה בו מופיע בדוחות ביטוח לאומי כי עבדתם ב 3 חודשים אחרונים בשנת 2018.
 • עצמאי- שומת הכנסה שנתית מרשות המיסים (עד 6.2019– שומת 2017. מ7.2019 שומת 2018)
  מסמך מקור או צילום נאמן למקור מיועץ מס / רו"ח. או לחלופין תקציר שומה מאתר רשות המיסים חתום כנאמן למקור בחתימת רו"ח.
 • עצמאי חדש - תושב אשר פתח עסק בשנת 2018 ועדיין לא קיבל שומת מס. יוכל להגיש העתק טופס 'דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחול לשנת המס' (טופס 1301) בחתימת רו"ח.
 • אברך כולל- טופס "אישור מלגת כולל" על בלנק רשמי (טופס מקורי) עם פרטים מלאים: מס' עמותה, חתימת + שם + טלפון מנהל המוסד, ציון שעות הלימוד וגובה המלגה.
 • תלמיד- עבור ילד מעל גיל 18 המתגורר בבית ההורים הלומד במוסד חינוכי ואינו מקבל מלגה יש להגיש אישור לימודים מקורי + צילום תעודת זהות וספח וכן אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.

 

מסמכים נוספים שיש להגיש במקרים מסויימים 

מבקש ההנחה המסמכים הדרושים
תושב חדש בעיר

לצרף מכתב ממח' הגביה של עיר מגוריכם הקודמת האם ועד מתי קיבלתם הנחה בשנת 2018. 2.במידה ואינכם רשומים כדיירים בנכס במחשבי העירייה, יש לצרף טופס מיוחד 'עדכון דייר חדש בנכס' ('שינוי חזקה') חשוב מאוד! מומלץ לעדכן מגורים בנכס מיד עם הכניסה לדירה, ולא להמתין עד להגשת הבקשה להנחה.

 

שוכרי דירה לצרף חוזה שכירות. לתקופה של לפחות 12 חודשים, עם מספרי ת"ז ברורים. במקרה בו השכירות משולמת ע"י ההורים ישירות למשכיר, יש לציין זאת בטופס והסכום (עד 2,000 ₪) לא ייחשב כהכנסה! בצרוף חשבון בנק , אם השכירות משולמת ע"י השכרת דירה אחרת שברשותכם יש לציין זאת, ולצרף חוזה השכרת הדירה שבבעלותכם, ההפרש בלבד ייחשב כהכנסה!
ילדים מעל גיל 18 בבית ההורים ילד לומד: אישור לימודים ממוסד הלימודים + טופס "דו''ח מעסיקים" או טופס "מעמד לא עובד" מהמוסד לביטוח לאומי+ צילום ת.ז. כולל ספח.
ילד עובד: 3 תלושי שכר+ טופס 'דו''ח מעסיקים''. במקרים מסויימים בהם הכנסת הילד אינה מגיעה לשכר מינימום הכנסת הילד לא תחשב להכנסה+ ת.ז. כולל ספח.
דמי לידה מי שקיבלה דמי חופשת לידה מביטוח לאומי עבור חלק מהתקופה של שלושת החודשים האחרונים של 2018, יש לצרף אישור מודפס מהמוסד לביטוח לאומי הכולל את אופן חישוב זכאותכם לדמי לידה. ועל איזה תקופה בדיוק זה שולם מפורט לפי חישוב יומי.

 

את הבקשה להנחה אפשר להגיש במחלקת הגביה או בטופס דיגיטלי בלי לצאת מהבית!

לכניסה למערכת 'שירות בקליק' – הגשה הנחה באמצעות האינטרנט (השירות ניתן באמצעות מגער דיגיטל)