מבחן הכנסה - הכנסות לבית אב

הנחה לפי מבחן הכנסה תינתן לפי הכנסות שנה קודמת. התושב ראשי לבחור ב-2 אפשרויות למבחן ההכנסה לשנת 2017

 • או - לפי הכנסות לבית אב לחודשים 10/11/12 של שנת 2016 – בקשת ההנחה לפי תלושי שכר של אותם חודשים.
 • או - לפי הכנסות לבית אב של כל שנת 2016 – בקשת הנחה לפי טופס 106 (תלוש שכר שנתי)

יש להצהיר על הכנסה מכל מקור שהוא:
משכורת (ברוטו), הכנסה מעסק, תמיכה, גמלה, קצבה, דמי לידה, תשלום הורים למשכנתא וכדומה.

למרות האמור לעיל לא ייחשבו כהכנסה לעניין טבלת ההכנסה הכנסות מ:

 • קצבאות ביטוח לאומי: ילדים, שארים, ילד נכה, זקנה.
 • הכנסה עד שכר המינימום של ילד/ה אחד,
 • מחצית מהכנסתם החודשית של בן/בת המתגוררים עם המחזיק בנכס מהילד השני ואילך.
 • דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו-בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.
 • דמי שכירות אשר משולמים ע"י הורים ישירות למשכיר עד תקרת סכום של 2,000 ₪ לחודש.

ההנחה תינתן בהגבלה לשטח הנכס, וכדלהלן:

 • עד 7 נפש - עד 100 מ"ר
 • מ-8 נפש - עד 120 מ"ר
 • מ-10 נפש - עד 150 מ"ר
 • מ-14 נפש - עד 180 מ"ר

מחזיק בנכס אשר ברשותו חסכון בשיעור של למעלה מ 100,000 ₪ , או רכב חדש עד 5 שנים, או אשר בבעלותו יותר מנכס אחד, בקשתו תטופל במסגרת ועדת הנחות.

 

טבלת משרד הפנים לשנת 2017

מס נפשות עד סכום: עד סכום: עד סכום: מסכום:
1 2,838 ₪ 3,263 ₪ 3,689 ₪ 3,690 ₪
2 4,256 ₪ 4,895 ₪ 5,533 ₪ 5,534 ₪
3 4,938 ₪ 5,678 ₪ 6,419 ₪ 6,420 ₪
4 5,619 ₪ 6,462 ₪ 7,304 ₪ 7,305 ₪
5 6,919 ₪ 7,957 ₪ 8,994 ₪ 8,995 ₪
6 8,219 ₪ 9,451 ₪ 10,684 ₪ 10,685 ₪
80% 60% 40% לא זכאי
7 9,519 ₪ 10,946 ₪ 12,374 ₪ 12,375 ₪
8 10,818 ₪ 12,441 ₪ 14,064 ₪ 14,065 ₪
9 12,118 ₪ 13,963 ₪ 15,754 ₪ 15,755 ₪
מ 10 נפש ומעלה

1,346 ₪ 

לנפש

1,548 ₪

לנפש

1,750 ₪

לנפש

1,751 ₪

לנפש

90% 70% 50% לא זכאי

 

מסמכים להגשת בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה

 • טופס בקשה מתאים ניתן לקבל באגף הגביה או מילוי טופס דיגיטלי באתר העירייה
 • צילום ת"ז +ספח מלא + פרטי ילדים של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 . חובה שבספח תופיע כתובת מגורים העדכנית בבית שמש
 • טופס "תקופות מעסיקים" לשני בני הזוג ולמתגוררים בנכס מעל גיל 18 - מה'מוסד לביטוח לאומי', יתקבל גם טופס "מעמד לא עובד" (המציין במפורש כי המבקש לא עבד לפחות מינואר 2016) ,למשפחה בה שני בני הזוג עובדים במשרה מלאה אין צורך בדו''ח זה.

 

אישורי הכנסה לשני בני הזוג ולמתגוררים בנכס מעל גיל 18 

שכיר- 3 תלושי שכר לשלושה חודשים אחרונים ב2016, או טופס 106, דפי מקור או צילום עם חתימת וחותמת המוסד על נאמן למקור, עבודות קודמות
שימו לב יש לצרף טופס 106 או מכתב הפסקת עבודה מכל מקום עבודה בו מופיע בדוחות ביטוח לאומי כי עבדתם בו בשנת 2016. במקרה ולא עבדתם בו ב3 חודשים אחרונים של 2016

עצמאי- שומת הכנסה שנתית מרשות המיסים (עד 6.2016– שומת 2015. מ7.2016 שומת 2016)
מסמך מקור או צילום נאמן למקור מיועץ מס / רו"ח. או לחלופין תקציר שומה מאתר רשות המיסים חתום כנאמן למקור בחתימת רו"ח.

עצמאי חדש - תושב אשר פתח עסק בשנת 2016 ועדיין לא קיבל שומת מס של 2016. יוכל להגיש העתק טופס 'דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחול לשנת המס' (טופס 1301) בחתימת רו"ח.

אברך כולל- טופס "אישור מלגת כולל" על בלנק רשמי (טופס מקורי) עם פרטים מלאים: מס' עמותה, חתימת + שם + טלפון מנהל המוסד, ציון שעות הלימוד וגובה המלגה. (במידה והמלגה פחותה מ 800 ₪ יש לצרף גם אישור מרו"ח)

תלמיד- עבור ילד מעל גיל 18 המתגורר בבית ההורים הלומד במוסד חינוכי ואינו מקבל מלגה יש להגיש אישור לימודים מקורי + צילום תעודת זהות וספח.

 

מסמכים נוספים שיש להגיש במקרים מסויימים 

מבקש ההנחה המסמכים הדרושים
תושב חדש בעיר

תושב חדש בעיר - לצרף מכתב ממח' הגביה של עיר מגוריכם הקודמת האם ועד מתי קיבלתם הנחה בשנת 2016. 2.במידה ואינכם רשומים כדיירים בנכס במחשבי העירייה, יש לצרף טופס מיוחד 'עדכון דייר חדש בנכס' ('שינוי חזקה') חשוב מאוד! מומלץ לעדכן מגורים בנכס מיד עם הכניסה לדירה, ולא להמתין עד להגשת הבקשה להנחה.

תושב שלא קיבל הנחה בשנה שעברה דפי חשבון בנק שלושה חודשים רצופים בין החודשים 10.2016 עד 3.2017 מכל חשבונות הבנק בבעלותכם. שימו לב! מגישי דפי חשבון בנק אשר יש להם תנועות כספיות אשר חורגות מההצהרה והנובעות מהלוואות וכדומה. חובה לצרף אסמכתא.
שוכרי דירה לצרף חוזה שכירות. לתקופה של לפחות 12 חודשים, עם מספרי ת"ז ברורים. במקרה בו השכירות משולמת ע"י ההורים ישירות למשכיר, יש לציין זאת בטופס והסכום (עד 2,000 ₪) לא ייחשב כהכנסה! אם השכירות משולמת ע"י השכרת דירה אחרת שברשותכם יש לציין זאת, ולצרף חוזה השכרת הדירה שבבעלותכם, ההפרש בלבד ייחשב כהכנסה!
ילדים מעל גיל 18 בבית ההורים ילד לומד: אישור לימודים ממוסד הלימודים + טופס "דו''ח מעסיקים" או טופס "מעמד לא עובד" מהמוסד לביטוח לאומי+ צילום ת.ז. כולל ספח.
ילד עובד: 3 תלושי שכר+ טופס 'דו''ח מעסיקים''. במקרים מסויימים בהם הכנסת הילד אינה מגיעה לשכר מינימום הכנסת הילד לא תחשב להכנסה+ ת.ז. כולל ספח.
דמי לידה מי שקיבלה דמי חופשת לידה מביטוח לאומי עבור חלק מהתקופה של שלושת החודשים האחרונים של 2016, יש לצרף אישור מודפס מהמוסד לביטוח לאומי הכולל את אופן חישוב זכאותכם לדמי לידה. ועל איזה תקופה בדיוק זה שולם.

 

את הבקשה להנחה אפשר להגיש במחלקת הגביה או בטופס דיגיטלי בלי לצאת מהבית!

לכניסה למערכת 'שירות בקליק' – הגשה הנחה באמצעות האינטרנט (השירות ניתן באמצעות מגער דיגיטל)