אישור סילוק חובות, להעברה / מכירת / רישום זכויות בנכס (אישור טאבו)

כדי שהרשות תוכל להעניק תעודה המאשרת כי אין לה התנגדות לביצוע הרישום ברשם המקרקעין (טאבו) יש לפרוע, לפני קבלת התעודה את כל החובות הקשורים לנכס עד המועד המבוקש למתן תוקף לתעודה. האישור ינתן תוך עשרה ימים מיום הבקשה, במידה ויש היטל השבחה, האישור עתיד להתעכב עד חודש ימים.
חשוב לדעת -כל התשלומים הללו משולמים במזומן / כרטיס אשראי בלבד.

להגשת בקשה יש למלא טופס בקשה:

הורדת טופס בקשה לאישור סילוק חובות, להעברה / מכירת / רישום זכויות בנכס

ולהגישו למח' הגביה בצירוף:

  • עמלת הפקת אישור (80 ₪)
  • טופס הגשת בקשה חתום (ניתן לקבל במחלקה/ באתר העירייה)
  • צילום ת.ז. של הקונה והמוכר 
  • זיהוי הנכס בלשכת רישום מקרקעין (גוש, חלקה) – נסח טאבו.
  • חוזה רכישה. 

 


אישור סילוק חובות, לרשם המשכונות (אישור לבנק למשכנתא)

כדי שהרשות תוכל להעניק תעודה המאשרת כי אין חובות על הנכס, יש לפרוע, לפני קבלת התעודה את כל החובות הקשורים לנכס עד ליום הגשת הבקשה.
להגשת בקשה יש למלא טופס בקשה
ולהגישו למח' הגביה בצירוף:

  • עמלת הפקת אישור (80 ₪)
  • פרטי המבקש  - צילום ת"ז.
  • זיהוי הנכס בלשכת רישום מקרקעין (גוש, חלקה) – נסח טאבו.