רישוי עסקים

היחידה בודקת בקשות של עסקים לקבלת רישיון עסק, ומוציאה תנאים מיוחדים למפעלים בנושא שמירה על איכות הסביבה.

 

תעשייה    

היחידה מבצעת ביקורות וסיורי פתע בעסקים ובמפעלים.
ומבצעת אכיפה של עמידת העסקים בתנאים הנוספים ברישיון העסק ובחוקים סביבתיים, להבטחת איכות הסביבה ולמניעת מפגעים.
התנאים הניתנים לעסקים מתייחסים להשלכות הסביבתיות של פעילותם: תשתיות, רעש, איכות האוויר, איכות שפכים, זיהום קרקע, טיפול בפסולת, אסבסט, קרינה, רעש וחומרים מסוכנים.


 לאתר המשרד להגנת הסביבה –צו רישוי עסקים
 

היתרי בניה לתעשייה

היחידה נותנת חוות דעת  ואישורים להקמה של מבני תעשייה חדשים כדי להקטין מפגעים ומטרדים עתידיים.