היחידה לאיכות הסביבה מכוונת עסקים, עוד בשלב היתר הבניה, להקמת תשתיות מתאימות שימנעו זיהום ומפגעים.
היחידה דורשת נספחים סביבתיים ותכניות סביבתיות ובודקת תסקירי השפעה טרם מתן אישור לפרויקטים שונים.
היחידה מסייעת בתכנון ומתן הנחיות לוועדות התכנון והבניה המקומיות ולרשויות המקומיות.

 

טפסים לנושא פסולת ועודפי עפר לצורך קבלת היתר בניה נמצאים באתר. ניתן גם לפנות לבועז מלמד  טל'  052-3557324
ובנושאי תכנון  ניתן לפנות לאבי ברכה  טל'   052-8396535