מהי ארנונה?

ארנונה היא מס המוטל לפי פקודת העיריות על המחזיקים בנכסי דלא ניידי, במבנים, בדירות, בקרקעות ועוד מדי שנה. הארנונה מממנת את פעילויות העירייה לרווחת התושב בנושאי החינוך, התרבות, הנוער והספורט, רווחה, איכות הסביבה, ביטחון, גינון ועוד.
מועצת העירייה מחליטה כל שנה בצו מסים על הטלת המס, קובעת את אזורי המס, התעריפים על פי אזורי המס, סוגי הבניינים והשימושים השונים. כשצו המיסים נדרש מידי שנה לאישור משרד הפנים והאוצר.

מסמך זה נכתב לעיתים בשפה שאיננה משפטית להבהרת הדברים בלבד, כשירות לציבור ואשר על כן איננו מחייב. ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי. חיוב / הנחה בארנונה ינתנו רק על פי חוק ותקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) וצו הארנונה של עיריית בית שמש. ט.ל.ח.  

 

חישוב שטח לחיוב ארנונה (מגורים)

סכום חיוב הארנונה מחושב לפי כמות מ"ר (מטר רבוע) שטח הנכס ברוטו, על פי התעריף הקבוע לכל מ"ר בצו המסים של עיריית בית שמש.


''שטח ברוטו''  מידות חוץ בכל הקומות כולל חדרי  מדרגות, מרפסות מקורות, מחסנים, עליות גג וחניות מקורות. שטחים משותפים בכל חלקי המבנה, יחולקו בין המחזיקים, ויהוו חלק אחד מן השטח הכולל של המבנה שבהחזקת כל מחזיק.

מחסן בדירת מגורים - מבנה שהותר עפ"י היתר בניה לשמש כמחסן והמשמש בפועל כמחסן, מחויב במחצית מתעריף מגורים. אבל הנחה אשר ניתנה למחזיק על דירת מגורים, לא תחול על החיוב של המחסן (והחניה).


איזורי חיוב ארנונה :

אזור א' - השטח הכולל שהיה בתחום שיפוט בית שמש עד שנת 1992.

אזור ב' - כל השטח שצורף לתחום השיפוט בית שמש לאחר שנת 1992,

להורדת צו ארנונה 2019

 

מתי משלמים את הארנונה?

לפי תקנות החוק, את הארנונה לשנת 2019 יש לשלם עד 31.1.2019. המשלם את הארנונה מראש לשנת 2019 עד ליום 31.1.2019 אף יקבל הנחה של 1% מחיוב הארנונה השנתי.

ישנה אפשרות לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו-חודשיים בתאריכים הבאים:31/1/2019 , 1/3/2019, 1/5/2019, 1/7/2019, 1/9/2019, 1/11/2019.

המשלם בתשלומים מחוייב בתוספת של הפרדי הצמדה למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)

תושבים המשלמים באמצעות הוראת קבע בנקאית מרויחים פעמיים. גם משלמים את הארנונה בפריסה של 12 תשלומים חודשיים (במקום שישה תשלומים דו-חודשיים), וגם מקבלים 1% הנחה בחיוב הארנונה השנתי.

בחיוב הראשון לשנת הכספים 2019, תקבלו חשבון משולב לתשלום הארנונה הכולל שני ספחים

  • הספח העליון מיועד למעונינים לשלם את הארנונה מראש לכל השנה ולקבל הנחה של 1% על חיוב הארנונה. (כאמור, למשלמים עד 31.01.2019)
  • הספח התחתון מיועד למעונינים לשלם רק את החשבון התקופתי לחודשים 1-2/2019 בלבד.

בעלי הוראת קבע- החיוב ינוכה ישירות מחשבונכם בבנק.

העירייה אינה ששה לנקוט באמצעים נגד החייבים. בידכם האפשרות להימנע מאי הנעימות ומהוצאות מיותרות.

תושב שלא ישלם במועד את התשלום הדו-חודשי, יחוייב בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה בשיעור של 6% שנתית. נגד התושבים המאחרים בתשלומיהם, נוקטת הרשות באמצעי אכיפת גבייה כגון:  צעדים משפטיים. עיקול משכורתו של החייב. עיקול כספיי החייב בבנקים. עיקולי מיטלטלין. עיכוב יציאה מהארץ. רישומי שיעבוד על הנכס בפנקס רשם המקרקעי (טאבו), בנוסף, הליכי אכיפת גבייה יגרמו לחייב הוצאות נוספות: אגרת בית משפט, אגרת הוצאה לפועל, שכר טרחת עורך דין ועוד, וזאת בנוסף לריבית והצמדה שמצטברות לכל חוב.

אל תמתינו לתהליך האכיפה אשר רק יגדילו את סכום החוב בהוצאות אכיפה / עורך דין.  בואו בהקדם והסדירו את החוב !! לשירותכם באגף הגביה ועדות אשר רשאיות לבחון הסדר חוב לחובות משנים קודמות. על המבקש להגיש בקשה מנומקת עם אסמכתאות, ולסלק את הסכום שאינו שנוי במחלוקת כתנאי לדיון בועדה. הסדרי החוב כפופים לכללי משרד הפנים וטעונים את אישור המפקח המחוזי במשרד הפנים.

הקפד לשלם במועד וחסוך הוצאות מיותרות ואי נעימויות.

 

השגה / ערר על חיוב ארנונה

השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר של קביעת ארנונה כללית, תשל"ו 1976) והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמן:

מי שמחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום השנתית להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה אחת מטענות אלה:

  • הנכס שבשלו נדרש התשלום איננו מצוי באיזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • או, נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • או, הוא איננו נחשב "מחזיק" כשמשמעותו בסעיפים 1 ו 269- לפקודות הרשויות.


מנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לועדת ערר של הרשות המקומית. על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה.
השגה וערר יש לשלוח בדואר רשום בלבד. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או דחייתו.

תושבים המשלמים באמצעות הוראת קבע מרויחים פעמיים

גם משלמים את הארנונה בפריסה של 12 תשלומים חודשיים (במקום שישה תשלומים דו-חודשיים),

וגם מקבלים 1% הנחה בחיוב הארנונה השנתי.

הוראת קבע בנקאית – יש  למלא טופס הרשאה, ולהגיש חתום לאחר אישור הבנק

למעבר למערכת הוראת קבע