במסגרת התובענה הייצוגית שהתנהלה בבית המשפט המחוזי בירושלים בת"צ 6711-01-18 הודיע התובע על הסתלקותו מהתביעה, וזאת תוך שהעירייה תפעל בהתאם לאמור להלן:

העירייה תפעל ללא דיחוי לשלוח הודעות שומה לכלל הנישומים בארנונה שלגביהם נמצאו הפרשי מדידות בעקבות סקרי נכסים עיתיים ולעדכנם בתוך 30 יום מיום המצאות ההפרש בדבר קיום יתרת זכות לרשומתם.

בכל מקרה שבו תישלח מטעם העירייה הודעת שומה מתוקנת, בעקבות סקר נכסים שנערך, הכוללת יתרת זכות שנרשמה לטובת הנישום, הרי שעל גבי הודעת השומה ירשם באופן מודגש ובשונה מהכיתוב הרגיל המופיע בהודעת השומה, דבר קיומה של יתרת הזכות, סכומה וכן תירשם הפסקה הבאה: 

"במידה והשומה הוקטנה ויש יתרת זכות יש ליידע את מח' הגבייה מה לעשות ביתרת זכות זו. ככל שלא תימסר הודעה, יתרת הזכות תקוזז מהחיוב הקרוב"".

במקרים המתאימים וככל שהעירייה גבתה ארנונה ביתר, ולאחר מימוש זכות הקיזוז לחובות ארנונה תלויים ועומדים, היא תזכה את הנישום שנגבה ממנו תשלום ארנונה ביתר, וזאת באופן רטרואקטיבי החל מהשנה שבה נמצא הפרש המדידה עד 7 שנים  שבהן נגבתה ארנונה ביתר ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תש"ם-1980, למעט במקרים בהם הנישום פעל ברשלנות ו/או בחוסר תום לב.