תחולת חוק העבירות המנהליות בנושאים וטרינרים בבית שמש החל מיום 1.10.19

המחלקה הוטרינרית תחל לאכוף את החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים ופקודת הכלבת על ידי מתן קנסות מנהליים, בהתאם לחוק העבירות המנהליות:
לתקנות העבירות המינהליות לחצו כאן

להלן גובה הקנסות המנהליים שיוטלו ותיאור העבירות.

קנסות מנהליים.pdf

 1. פקודת הכלבת:

  1א. תקנות הכלבת (חיסון)

  1ב. תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורת בידוד)     
    
 2. החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים:

  2א. תקנות החזקת כלבים מסוכנים

  2ב. תקנות החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים

*במקרה של סתירה בין האמור לעיל, יגברו הוראות החוק והתקנות הרלוונטיות.

**יובהר כי המחלקה הוטרינרית רשאית, נוסף על מתן קנס או במקום  מתן קנס (לפי העניין)  להפעיל סמכויות נוספות הקבועות בדין ובכלל זה צו תפיסה מנהלי, נקיטת  פעולות נוספות, בכפוף להוראות כל דין,  כגון הגשת בקשה לקבלת  צו תפיסה שיפוטי  וצו כניסה לחצרים, הגשת כתבי אישום ועוד.

החזקה אחראית של כלבים מאפשרת לבעליו להנות ממנו ומונעת פגיעה בציבור והפצת מחלת הכלבת.