פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

1.1

בית מרקחת

 

 

מבקש הרישיון יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים, לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. מבקש הרישיון ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך תקופה של 3 שנים ויציגם ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה.

למפרטים האחידים - לחץ כאן

מותר רק ב- מבנה מגורים עם חזית מסחרית, מרכז מסחרי שכונתי, מ.ע.ר, בכל אזורי התעשייה – למעט אזור תעשייה הייטק – אך ורק במגרשים המיועדים למסחר.

1.2 א

תמרוקים -

ייצורם

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה מערבי ובאזור תעשייה צפוני.

1.2 ב

תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

 

 

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.5 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר.

שפך של תמרוקים לא יועבר למערכת הביוב או
הניקוז העירונית.

 

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

 

 

 

1.3 א

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

 

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

1.3 ב

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -
אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, לרבות שפך של תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות האמורות ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה .
שפך של תכשירים לא יועבר למערכת הביוב או הניקוז העירונית.

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

 

1.3 ג

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -מכירתם או חלוקתם

 

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה ובמע"ר.

 

 

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי

 

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

 

מותר במרכז מסחרי שכונתי ובמע"ר.

1.4 ב

מספרה

 

מותר ב:
מבנה מגורים, אזור נופש וספורט, מבנה מגורים עם חזית מסחרית, מרכז מסחרי שכונתי, מע"ר, אזור תעשייה הייטק ואזור מסחר באזור תעשייה צפוני.

 

1.4 ג

כתובות קעקע - מקום לעשייתן

 

מותר אזור התעשייה הצפוני ומרכז מסחרי שכונתי.

1.4 ו

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

מותר אזור התעשייה הצפוני ומרכז מסחרי שכונתי.

1.5 א

מעבדות לא רפואיות-
מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה.
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מוונטות , על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה.

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

1.5 ב

מעבדות לא רפואיות-
מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה.
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מוונטות , על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה.

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

1.6

מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה.
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מוונטות , על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה.

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

1.7

מעבדת שיניים

כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה.
בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.5 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר.

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר, בהתייחס לפעילות משאבות ומדחסים בעסקו – במידה וקיימים.

למפרטים האחידים - לחץ כאן

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

1.8

חדר מתים למעט בבית-חולים

 

 

2.1 א

גז - מילוי מכלים ומכליות

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

2.1 ב

גז - אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

2.1 ג

גז -מכירתו, חלוקתו

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם את מסקנות הסקר.

לאחר שנבדק ואושר על ידי והיחידה הסביבתית, לפי דרישת היחידה ובהתאם לנסיבות.

מותר רק באזור התעשייה הרטוב

2.1 ד

גז - שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי הלחץ שלו

 

 

בהתאם לאמור בתכנית מתאר ארצית ייעודית

2.1 ה

גז -תיקון מכלים

למפרטים האחידים - לחץ כאן

מותר רק באזור תעשייה צפוני, מערבי, שורק והרטוב.

2.1 ו

גז -חניון למכליות

תותר רק חניית רכבים ריקים לגמרי מגז.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4

2.2 א

דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק

למפרטים האחידים - לחץ כאן

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4

2.2 ב

דלק לסוגיו – בית זיקוק

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

2.2 ג

דלק לסוגיו – שינועו בצנרת

 

בהתאם לאמור בתכנית מתאר ארצית ייעודית

2.2 ד

דלק לסוגיו -
אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

 

מותר רק לשימוש שוטף של עסק.

2.2 ה

דלק לסוגיו – מסופי דלק
 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

2.2 ז

דלק לסוגיו – חניון למכליות דלק
 

תותר רק חניית רכבים ריקים לגמרי מדלק.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

2.2 ח

דלק לסוגיו – שינועו במכליות

תותר רק חניית רכבים ריקים לגמרי מדלק.

חניית רכבים בתום שעות העבודה רק באזור ייעודי שיאושר על ידי הרשות.

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 

הכנה, עיבוד ואחסון של פחם אבן - לא הכנה, עיבוד של פחם עץ – לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

אחסון פחם עץ – מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

2.4

תחנת כוח

 

מותר באזור התעשייה הרטוב ובמפעל נשר מלט.

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

למפרטים האחידים - לחץ כאן

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

3.2 א

בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

מותר רק באזור חקלאי.

3.2 ב

בעלי חיים, לרבות ימיים – הצגתם לרבות לצורך מכירתם

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.5 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר. בעל העסק מחויב באישור הווטרינר ובהצגת ביקורות וטרינרים חודשיים.

חנות למכירת בעלי חיים – במע"ר, במרכז מסחרי שכונתי ובמקום שמותר בו מסחר.

הצגה שלא לשם מכירה - על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

3.2 ו

מספרה לבעלי חיים

 

 

 

בעל העסק מחויב באישור הווטרינר

מותר ב: מרכז מסחרי שכונתי, מע"ר, אזור תעשייה הרטוב ואזור מסחר באזור תעשייה צפוני.

 

3.2 ח

בעלי חיים, לרבות ימיים -עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם.

 

 

 

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

3.3 ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים.

 

 

 

הדברה הכלי טיס - לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

הדברה בכלים אחרים – מותר רק באזור תעשייה הרטוב.

3.4 א

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -ייצורם, אריזתם, אחסונם.

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

3.4 ג

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתם.

 

למפרטים האחידים - לחץ כאן

מותר באזורי תעשייה בכפוף לקבלת אישור חורג למסחר וכחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.

3.5 א

מזון לבעלי חיים ייצורו, עיבודו, אריזתו.

 

 

 

 

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק ואזור תעשייה צפוני

3.5 ב

מזון לבעלי חיים -אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.5 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר.

 

במידה ויש אחסון בסילוסים – בעל העסק יתקין במידת הצורך ועל פי החלטת והנחיות היחידה הסביבתית מערך לטיפול בפליטות לאוויר .


בעל העסק מחויב באישור הווטרינר.

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק ואזור תעשייה צפוני

עסק מסוג זה המהווה חלק מחנות:
אם יש חנות נדרש שימוש חורג.
בהר טוב אפשר ללא שימוש חורג, לפי תב"ע המאפשרת 10% משטח העסק לחנות מפעל.

3.6 א

פסדים - איסופם

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

3.6 ב

פסדים - עיבודם

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

3.6 ג

פסדים - מכירתם

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

3.7 א

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות ייצורם

 

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

3.7 ב

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות -
אחסונם

פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, לרבות שפך של תכשירים ותרכיבים ותכשירים ותרכיבים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות האמורות ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה .
שפך של תכשירים ותרכיבים לא יועבר למערכת הביוב או הניקוז העירונית.

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

4.1 א

ביצים -
ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.5 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר.

פסולת ביצים תיארז בשקיות אטומות, תאוחסן בקירור ותועבר למכל אשפה ביום הפינוי של המיכל.

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

4.1 ג

מדגרה

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

4.1 ד

ביצים - הובלתן

לתחנת מיון

תאושר חנייה של רכבים ריקים ולאחר שעברו שטיפה.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

4.2 א

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -

מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8

 

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים וריחות לאוויר, על פי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה המופיעות במסמך:
"דרישות והנחיות מקדמיות של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית בית שמש לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" ו-מפרט טכני מערכות לטיפול אויר בבתי אוכל. נפתח בחלון חדש

במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
במידה ויש צורך בארובה אך לא ניתן להתקינה, יש להתקין אמצעים אחרים, רק לאחר קבלת אישור לכך מאת היחידה לאיכות הסביבה .

מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מתאגיד המים מי שמש, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 נפתח בחלון חדש התקפים.
מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות אשר תאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
מבקש הרישיון ישלח את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, לאחר כל פינוי, לתאגיד המים מי שמש, ישמרן במקביל בעסק למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה. שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה. בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של מוצרים מן החי – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף א של פרק "דרישות כלליות לעסקים".

למפרטים האחידים - לחץ כאן

מותר ב:
מגורים עם חזית מסחרית-למעט אם יש איסור מפורש בתב"ע, מע"ר, אזור נופש וספורט ובאזור מסחרי באזור תעשייה צפוני. בשאר אזורי התעשייה בכפוף לקבלת אישור שימוש חורג,

4.2 ב

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -

בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים וריחות לאוויר, על פי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה המופיעות במסמך: "דרישות והנחיות מקדמיות של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית בית שמש לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" ו-מפרט טכני מערכות לטיפול אויר בבתי אוכל.

במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
במידה ויש צורך בארובה אך לא ניתן להתקינה, יש להתקין אמצעים אחרים, רק לאחר קבלת אישור לכך מאת היחידה לאיכות הסביבה .

מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מתאגיד המים מי שמש, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות אשר תאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
מבקש הרישיון ישלח את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, לאחר כל פינוי, לתאגיד המים מי שמש, ישמרן במקביל בעסק למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה.

שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה.

 

מותר ב:
מגורים עם חזית מסחרית-למעט אם יש איסור מפורש בתב"ע, מע"ר, אזור נופש וספורט ובאזור מסחרי באזור תעשייה צפוני. בשאר אזורי התעשייה בכפוף לקבלת אישור שימוש חורג,

4.2 ג

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בסעיף 4.6 -

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים וריחות לאוויר, על פי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה המופיעות במסמך: "דרישות והנחיות מקדמיות של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית בית שמש לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" ו-מפרט טכני מערכות לטיפול אויר בבתי אוכל.

במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
במידה ויש צורך בארובה אך לא ניתן להתקינה, יש להתקין אמצעים אחרים, רק לאחר קבלת אישור לכך מאת היחידה לאיכות הסביבה .

מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מתאגיד המים מי שמש, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות אשר תאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
מבקש הרישיון ישלח את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, לאחר כל פינוי, לתאגיד המים מי שמש, ישמרן במקביל בעסק למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה.

שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה.

מותר ב:
מגורים עם חזית מסחרית-למעט אם יש איסור מפורש בתב"ע, מע"ר, אזור נופש וספורט ובאזור מסחרי באזור תעשייה צפוני. בשאר אזורי התעשייה בכפוף לקבלת אישור שימוש חורג.

4.3 א

בית קירור -
לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם.

פסולת בשר לסוגיו תיארז בשקיות אטומות ותפונה באותו יום.

במקרה שאין פינוי של העיריה באותו יום, יפנה בעל העסק בסוף יום העבודה, את השקיות למסוף האשפה העירוני.

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

4.3 ב

בית קירור -
למזון אחר ומרכיביו

 

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

4.4 ב

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם -
טיפול בבשר גולמי, ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.5 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר.

פסולת בשר לסוגיו תיארז בשקיות אטומות ותפונה באותו יום. במקרה שאין פינוי של העיריה באותו יום, יפנה בעל העסק בסוף יום העבודה, את השקיות למסוף האשפה העירוני.

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

4.4 ז

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם -
טיפול בבשר גולמי, ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.2 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר.

פסולת בשר לסוגיו תיארז בשקיות אטומות ותפונה באותו יום. במקרה שאין פינוי של העיריה באותו יום, יפנה בעל העסק בסוף יום העבודה, את השקיות למסוף האשפה העירוני.

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

4.5 ב

חלב גולמי -
הובלתו

תאושר חנייה של רכבים ריקים בלבד.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

4.6 א

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם-
ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

 

פסולת בשר לסוגיו תיארז בשקיות אטומות ותפונה באותו יום. במקרה שאין פינוי של העיריה באותו יום, יפנה בעל העסק בסוף יום העבודה, את השקיות למסוף האשפה העירוני.

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

4.6 ג

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -אחסונו

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.5 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר.

במקרה שנדרשת הדברה תברואית בעסק, ההדברה תבוצע על ידי מדביר שהוא בעל רישיון מדביר בתוקף, מאת המשרד להגנת הסביבה, לסוג ההדברה הנדרש ושיש לו רישיון עסק בתוקף והיתר רעלים המידה והדבר נדרש על פי החוק.

מותר בכל חמשת אזורי התעשייה.

4.6 ד

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -הובלתו, הפצתו או חלוקתו

 

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

 

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים וריחות לאוויר, על פי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה המופיעות במסמך: "דרישות והנחיות מקדמיות של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית בית שמש לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" ו-מפרט טכני מערכות לטיפול אויר בבתי אוכל.

במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
במידה ויש צורך בארובה אך לא ניתן להתקינה, יש להתקין אמצעים אחרים, רק לאחר קבלת אישור לכך מאת היחידה לאיכות הסביבה .

מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מתאגיד המים מי שמש, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות אשר תאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
מבקש הרישיון ישלח את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, לאחר כל פינוי, לתאגיד המים מי שמש, ישמרן במקביל בעסק למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה.

שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה.

פסולת בשר לסוגיו תיארז בשקיות אטומות ותפונה באותו יום. במקרה שאין פינוי של העיריה באותו יום, יפנה בעל העסק בסוף יום העבודה, את השקיות למסוף האשפה העירוני.

 


מותר רק באזור תעשייה מערבי, אזור תעשייה הר טוב ובאזור תעשייה צפוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ו

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

גלם –

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

פסולת בשר לסוגיו תיארז בשקיות אטומות ותפונה באותו יום. במקרה שאין פינוי של העיריה באותו יום, יפנה בעל העסק בסוף יום העבודה, את השקיות למסוף האשפה העירוני.

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

4.7 א

קיוסק

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר.

וכן באזור נופש וספורט.

4.7 ב

מרכול -
מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;

 

בכל מקום בו מותר מסחר.

4.7 ג

אטליז -
מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים


 

פסולת בשר לסוגיו תיארז בשקיות אטומות ותפונה באותו יום. במקרה שאין פינוי של העיריה באותו יום, יפנה בעל העסק בסוף יום העבודה, את השקיות למסוף האשפה העירוני.

בכל מקום בו מותר מסחר.

4.7 ד

מרכול –
כמשמעותו בפריט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

פסולת בשר לסוגיו תיארז בשקיות אטומות ותפונה באותו יום. במקרה שאין פינוי של העיריה באותו יום, יפנה בעל העסק בסוף יום העבודה, את השקיות למסוף האשפה העירוני.
בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.5 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר לרבות מתשטיפים של דחסניות לפסולת אורגנית.

 

בכל מקום בו מותר מסחר.

4.8

משקאות משכרים - פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

5.1 א

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - תחנת מעבר ומיון

 

 

 

 

בהתאם לתב"ע ייעודית

5.1 ב

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - איסופה, הובלתה

מכלי פסולת ריקים או מלאים יאוחסנו רק במקום המאושר על ידי הרשות.
מבקש הרישיון יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות או המשרד להגנת הסביבה.

למפרטים האחידים - לחץ כאן

משרד – אין הגבלה.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות ורק לאחר שהרכבים עברו שטיפה במקום שיאושר לכך על ידי הרשות .
 

 

5.1 ג

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

5.1 ד

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - אתר לסילוק פסולת יבשה

 

מותר רק במחצבות בהתאם לאמור בתמ"א 14

5.1 ה

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

5.2 א

מתקן התפלת מים

 

 

 

מותר בצמוד למט"ש צרעה.

5.2 ב

מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

 

 

 

5.3 א

שפכים וקולחין -
עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

 

 

רק מט"ש צרעה.

5.3 ג

שפכים וקולחין -
הובלתם במכליות


 

למפרטים האחידים - לחץ כאן

משרד – אין הגבלה.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות ורק לאחר שהרכבים עברו שטיפה במקום שיאושר לכך על ידי הרשות או המשרד להגנת הסביבה.

6.1

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

 

 

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

 

 

בכל מקום בו מותר מסחר.

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

 

מכבסה ניקוי יבש - בכל מקום בו מותר מסחר.

מכבסה - מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

 

מותר בכל אזורי התעשייה.

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

 

בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התרבות נמלת האש והפצתה.

בעל העסק ימנע הצטברות מים עומדים בעסק בכל עת.

הדברה תתבצע על פי כל חוק ועל ידי מדביר מורשה.

מותר רק באזור חקלאי.

6.8 א

ניהול קניון

 

 

מבקש הרישיון יאפשר חיבור וגישה פיזית של כל בית עסק, שנדרש לכך, למערכות תשתית למניעת מפגעים סביבתיים לרבות: מערכות איסוף וטיפול בשפכים ובשומנים, מערכת לטיפול בריחות ועשן, מערכת איסוף פסולת לסוגיה וכדומה.

בנקודת חיבור לביוב העירוני של קניון, שיש בו בתי אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 נפתח בחלון חדש.
בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לכל העסקים שבו לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור קבלות ואישורי פינוי, קליטה והובלה כאמור למשך 3 שנים בעסקו ויציגם לביקורת לפי דרישת רשות הרישוי.

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר, בהתייחס לרעש ממערכות אלקטרו – מכניות.

מותר ב: מ.ע.ר ובכל אזורי התעשייה – למעט אזור תעשייה הייטק – אך ורק במגרשים המיועדים למסחר.

6.8 ב

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

 

 

6.9 א

רוכלות מזון

 

 

 


רוכלות בתחומי עיריית בית שמש מחיבת רישיון עסק בהתאם לחוק, ובכפוף למדיניות העיריה.

.

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

למפרטים האחידים - לחץ כאן


רוכלות בתחומי עיריית בית שמש מחייבת רישיון עסק בהתאם לחוק ובכפוף למדיניות העיריה.

 

6.9 ג

רוכלות אחרת

 

 

למפרטים האחידים - לחץ כאן

רוכלות בתחומי עיריית בית שמש מחייבת רישיון עסק בהתאם לחוק ובכפוף למדיניות העיריה.

.

6.12

עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

6.13

אולפן הקלטות אודיו

 

 

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

מותר בכל אזורי התעשייה.

6.14

מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית

 

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר.

 

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

למפרטים האחידים - לחץ כאן

בהתאם לתב"ע ייעודית.

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר, בהתייחס להצבת רמקולים מחוץ ליחידות האירוח.

בהתאם לתב"ע ייעודית.

7.1 ג

בית אבות –

מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם

 

בהתאם לתב"ע ייעודית.

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

7.4 א

בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

הפעלת מרכז אנרגיה תהיה תוך שימוש בחשמל או בגז (גפ"מ ביו-גז או גז טבעי) בלבד.

מותר באזור נופש וספורט ועל פי אישור פרטני של אגף הנדסה

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

הפעלת מרכז אנרגיה תהיה תוך שימוש בחשמל או בגז (גפ"מ ביו-גז או גז טבעי) בלבד.

מותר באזור נופש וספורט ועל פי אישור פרטני של אגף הנדסה

7.4 ג

בריכת זרמים (ג'קוזי)

הפעלת מרכז אנרגיה תהיה תוך שימוש בחשמל או בגז (גפ"מ ביו-גז או גז טבעי) בלבד.

מותר באזור נופש וספורט ועל פי אישור פרטני של אגף הנדסה

7.4 ד

מקווה

הפעלת מרכז אנרגיה תהיה תוך שימוש בחשמל או בגז (גפ"מ ביו-גז או גז טבעי) בלבד.

במגרשים למבנים ומוסדות ציבור בהתאם לתב"ע.

7.4 ה

בית מרחץ, מרחצאות

הפעלת מרכז אנרגיה תהיה תוך שימוש בחשמל או בגז (גפ"מ ביו-גז או גז טבעי) בלבד.

מותר באזור נופש וספורט ועל פי אישור פרטני של אגף הנדסה

7.5

-800 מ"ר שאינו אחד מאלה - א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד

ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר, בהתייחס להפעלת מכשירי ההתעמלות והשמעת מוסיקה.

למפרטים האחידים - לחץ כאן

מותר בכל מקום בו מותר מסחר ובאזור נופש וספורט.

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

 

מותר על פי אישור פרטני של אגף הנדסה

7.7 ב

קולנוע, תיאטרון

 

 

7.7 ג

קרקס

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

מותר על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

לפי תב"ע ייעודית

7.7 ה

אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

מותר על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

7.7 ו

דיסקוטק

חל איסור על גרימת רעש מחוץ לכותלי העסק.
המרחב להשמעת מוסיקה כולל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה-כולל התקנת מבואה אקוסטית.

מותר באזור תעשייה צפוני ומערבי.
באזור תעשייה שורק והרטוב ב' מותר רק בכפוף לאישור שימוש חורג.

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

7.7 ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

לא רלבנטי

7.7 ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

 

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

לפי אישור פרטני מאגף הנדסה.

7.7 י

יריד מזון

 

מותר על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

7.7 יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

לפי תב"ע ייעודית

7.8 א

קייטנה

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

לפי תב"ע ייעודית.

7.8 ב

מחנה נוער

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

מותר על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

 

 

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים וריחות לאוויר, על פי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה המופיעות במסמך:
"דרישות והנחיות מקדמיות של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית בית שמש לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" ו-מפרט טכני מערכות לטיפול אויר בבתי אוכל. נפתח בחלון חדש

במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
במידה ויש צורך בארובה אך לא ניתן להתקינה, יש להתקין אמצעים אחרים, רק לאחר קבלת אישור לכך מאת היחידה לאיכות הסביבה .

מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מתאגיד המים מי שמש, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 נפתח בחלון חדש התקפים.
מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות אשר תאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
מבקש הרישיון ישלח את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, לאחר כל פינוי, לתאגיד המים מי שמש, ישמרן במקביל בעסק למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה.

שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו, למשך 3 שנים מיום הפינוי ויציגם ליחידה לאיכות סביבה על פי דרישה.

בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של מוצרים מן החי – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף א של פרק "דרישות כלליות לעסקים".

גן אירועים – רק באזורי התעשייה.

אולם - מותר על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

 

 

 

7.10 א

מתקני שעשועים

 

מותר על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

7.10 ב

לונה פארק

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף ד.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

מותר על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

8.3 א

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

8.3 ב

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

8.4 א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

למפרטים האחידים - לחץ כאן

 

בהתאם לתב"ע ייעודית.

8.4 ד

תחנת רכבת תת-קרקעית

 

 

בהתאם לתב"ע ייעודית.

8.5

כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

 

מותר רק באזור תעשייה מערבי.

8.6 א

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים

 

מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

8.6 ב

חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

 

בצמוד למרכזים מסחריים.

8.6 ג

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים -רחיצתם

בעל העסק יעמוד בכל האמור ב- תקנות המים )כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), תשס"א-2001.

לא תהיה גלישת שפכים ו/או תשטיפים מחוץ למשטחי השטיפה, לרבות לקרקע.

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק . אפשרי כחלק ממתחם תחנת דלק.

8.6 ו

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים -ייצורם, שיפוצם

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק ואזור התעשייה המערבי.

8.6 ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר

 

 

מותר על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

8.7 א

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) -
מכירתם, אחסונם

 

חלקים יאוחסנו רק על משטח אטום לחלחול שמנים / דלקים .

שמן משומש יטופל על פי האמור ב- תקנות מניעת מפגעים

(שמן משומש ,( התשנ"ג1993 .

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק ואזור התעשייה המערבי.

8.7 ב

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - פירוקם מהרכב

 

 

חלקים יאוחסנו רק על משטח אטום לחלחול שמנים / דלקים.

שמן משומש יטופל על פי האמור ב- תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג1993 .

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק ואזור התעשייה המערבי.

8.8 א

כלי שיט -
השכרתם, אחסונם

 

 

 

לא רלבנטי

8.8 ג

מעגנה

 

 

 

לא רלבנטי

8.8 ד

כלי שיט -
ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 

 

 

 

 

מותר רק באזור התעשייה המערבי.

8.9 א

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי -

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

 

חל איסור על אחסון חלקי חילוף מפורקים וגרוטאות רכב או חלקיהן, מחוץ למבנה העסק.

למפרטים האחידים - לחץ כאן

מותר רק באזור תעשייה צפוני, אזור תעשייה מערבי, אזור תעשייה שורק ואזור תעשייה הרטוב ב.

8.9 ב

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - חשמלאות

 

 

מותר רק באזור תעשייה צפוני, אזור תעשייה מערבי, אזור תעשייה שורק ואזור תעשייה הרטוב ב.

8.9 ד

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - תיקון תקרים

 

 

 

מים המשמשים לאיתור תקרים יסולקו למערכת הביוב הציבורית רק לאחר שעברו דרך מערכת לסינון מוצקים בקוטר העולה על 1 ס"מ.
העסק יאחסן צמיגים משומשים ויסלקם בהתאם לחוק לסילוק ומחזור צמיגים 2007.
חל איסור לאחסן צמיגים משומשים בחזית העסק.
צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהם כשהם מקורים/מכוסים או חתוכים לארבע חלקים.
בעל העסק ישלח, אחת לשנה, ליחידה לאיכות הסביבה, קבלות ואישורים על פינוי צמיגים המעידים על יעד הפינוי וכמות הצמיגים שפונתה לכל יעד, במשך השנה.

למפרטים האחידים - לחץ כאן

מותר רק באזור תעשייה צפוני, אזור תעשייה מערבי, אזור תעשייה שורק ואזור תעשייה הרטוב ב' .

8.9 ו

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי -

טיפול אחר ברכב

 

 

מותר רק באזור תעשייה צפוני, אזור תעשייה מערבי, אזור תעשייה שורק ואזור תעשייה הרטוב ב.

8.11

רכבל

 

 

 

מותר על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

8.12

מרכז תחזוקה לרכבות

 

 

 

מותר על פי אישור פרטני מאת אגף הנדסה.

9.1 א

כלי נשק ותחמושת מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

 

 

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

9.1 ב

מטווח ירי

 

 

פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד.
בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר.

חל איסור על הזרמת פסולת שמן וממיסים מתהליך ניקוי נשקים למערכת הביוב. הפסולת תפונה לאתר מאושר לפי כל דין.

למפרטים האחידים - לחץ כאן

מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק ובמחצבות.

9.1 ג

כלי נשק ותחמושת -ייצורם

 

 

מותר רק באזור תעשייה מערבי

9.4

שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני

 

 

אין הגבלה

10.1

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים -
חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

 

מגרסה ניידת תותר רק באתרי בנייה בעיר, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך תקופת הבנייה.

מותר רק במחצבות ובכפוף לאישור היחידה האזורית שורק ו או אגף הנדסה.

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק, במע"ר ובמרכז מסחרי שכונתי.

10.4 א

טקסטיל, דברי
הלבשה -
ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.4 ב

טקסטיל, דברי
הלבשה -
גזירה, תפירה

 

 

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק
ובמגרשים המיועדים לתעסוקה ב- ד ו-ה.

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

 

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.6 א

דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.6 ב

דשנים – אחסונם

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה הרטוב

10.7 א

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם –

הכנתם, ייצורם, עיבודם
 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.7 ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם -
אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 

בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה.
אחסון פתוח של אגרגטים וחול לסוגיו יבוצע בתאי אחסון שיהיו סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל עת.
על קירות התאים יסומן קו גובה במרחק של 0.5 מטר מקצה העליון של הקירות . ערמת האגרגטים בתא לא תעלה על קו הגובה המסומן.
קירות התאים יהיו שלמים ותקינים בכל עת.
פריקת אגרגטים וחול מחצבה תעשה באופן שלא ייגרם זיהום מאבק מחוץ לגדר העסק.

אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו פעולות אריזה של זפת בעסק.
אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי הנפלט מסילוסים לא יעלה על 10 מג"/מק"ת. המערכת תכלול התראה על מילוי יתר .
מערכות הסינון וההתראה יהיו תקינות בכל עת ויתוחזקו לפי הוראות היצרן .
שינוע המלט מהסילו ואיליו יהיה במערכות סגורות בלבד.
פסולת מהעסק תפונה לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.
 

 

מותר רק באזור תעשייה הר טוב ב' אזור תעשייה שורק ואזור תעשייה מערבי. באזור תעשייה צפוני בכפוף לאישור שימוש חורג.

10.7 ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

 

 

 

 

מותר באזור תעשייה הר טוב, אזור תעשייה שורק, אזור תעשייה מערבי י וכן מותר ייצור שיש בצמוד לבית עלמין.
 

10.7 ד

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.8 א

חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

 

מותר רק באזור תעשייה הרטוב .

10.8 ב

חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

 

למפרטים האחידים - לחץ כאן

מותר רק באזור תעשייה צפוני – תעשייה לבעלי עסקים קיימים לצורך הארכת רישיון בלבד ובאזור תעשייה הרטוב ב '

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

 

תנאים ספציפיים יינתנו בהתאם למהות העיסוק והקף הפעילות בעסק

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.
ייתכן ויינתנו הגבלות נוספות בהתאם למהות העיסוק והקף הפעילות בעסק הספציפי.

10.10 א

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -
ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.10 ב

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -
אחסונם

 

 

מותר רק באזור תעשייה צפוני ואזור תעשייה הרטוב ב'.
 

10.10 ג

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -
מכירתם

 

 

מותר באזורי תעשייה בכפוף לקבלת אישור חורג למסחר.

 

10.10 ד

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -
איסופם, שינועם

 

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.10 ה

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -

טיפול באריזות משומשות

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.10 ו

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -

טיפול בפסולת

 


 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.10 ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.11 א

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.11 ב

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירה, אחסונם, אריזתם

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.11 ג

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור -
שינועם, הובלתם, איסופם

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.11 ד

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור -
מחזורם, הנצלתם

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.11 ה

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.11 ו

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור -
בחינתם, אתר לבחינתם

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.13

מרפדייה

 

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק
ובמגרשים המיועדים לתעסוקה ב- ד- ו- ה

10.14 א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.14 ב

פחחות, למעט פחחות רכב

 

 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:
הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

על פי דרישת היחידה הסביבתית, יותקנו בעסק אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר .
על פי דרישת היחידה הסביבתית ינקוט בעל העסק בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.5 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר לרבות ממיסים, מצבעים ומדבקים.

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.14 ג

מסגריה

 

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.14ד

ייצור שלטים

 

 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:
הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

על פי דרישת היחידה הסביבתית, יותקנו בעסק אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר .
על פי דרישת היחידה הסביבתית ינקוט בעל העסק בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.

בעל העסק יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.5 בפרק דרישות כלליות בעסקים בנושא מניעת ריח חזק או בלתי סביר לרבות ממיסים, מצבעים ומדבקים.

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.14 ה

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם

 

 

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות אחסון ומיון וסחר במתכת, מוצריה ומוצרים בעלי מרכיב מתכתי, תתבצע על גבי משטחי תפעול מקורים.

אחסון ומיון וסחר במתכת, מוצריה ומוצרים בעלי מרכיב מתכתי – מותר בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.
אחסון ומיון וסחר בגרוטאות - לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.
 

10.14 ו

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם

 

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות הרכבת מתכת, מוצריה ומוצרים בעלי מרכיב מתכתי, תתבצע על גבי משטחי תפעול מקורים.

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.14 ז

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

 

 

לא תותר הקמה בתחומי העיר בית שמש.

10.16 א

עץ ומוצריו -
עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.16 ב

ייצור רהיטים

 

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.16 ג

עץ ומוצריו -
אחסונו ומכירתו

 

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

 

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.

10.21

נייר ומוצריו: ייצור

 

 

 

בכל אזורי התעשייה למעט אזור תעשייה הייטק.