בקשת גריעה ממצבת התלמידים במערכת החינוך בבית שמש

תשפ"א, לדוגמה
פרטי התלמידים
שם מלאמס' זהותתאריך לידהשם הורהמס' פלאפון הורהכתובת מיילמסגרת חינוכית נוכחיתכיתה