בבחירת סטטוס משפחתי גרוש.ה/פרוד.ה יש לצרף את הצהרת ההורה הנוסף (לא של ממלא הטופס הנוכחי)

פרטי הפונה

פרטי התלמיד/ה

עם פרטי הילד/ה וההורה

פרטי הבקשה

(שם הישוב בו ממוקם בית הספר)

במסגרת חינוך (חובה) שדה חובה

ידוע לנו שהעירייה לא תישא בתשלום אגרת לימודי חוץ עבור התלמיד/ה ועלינו להסדיר העניין מול ביה"ס או הרשות המקומית בו הוא נמצא ושהעירייה לא תשתתף בהוצאות הנסיעה לביה"ס וממנו. (חובה) שדה חובה
הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט לעיל בטופס זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת – רשאית עיריית בית-שמש לבטל/ לשנות את הבקשה. (חובה) שדה חובה
הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במידע המפורט בטופס זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאית עיריית בית-שמש לבטל/ לשנות את הבקשה. (חובה) שדה חובה
Browser not supported