תכנית אב להתחדשות עירונית בבית שמש:

תכנית המתאר הכוללנית לבית שמש הינה תכנית המהווה את המסגרת התכנונית להתפתחות של העיר בית שמש בעשורים הקרובים. התכנית הינה כלי עבודה תכנוני אשר נותנת מסגרת להיבטי התכנון השונים בעיר תוך הגדרת השלד התכנוני של העיר ואופן הפיתוח בה.

העיר בית שמש מונה כיוםכ-140,000 תושבים ונמצאת בתנופת פיתוח משמעותית.

תכנית המתאר הכוללנית של בית שמש, קובעת יעד התפתחות של 360,000 תושבים ובהתאם, יעדי פיתוח עבור שטחי תעסוקה מסחר ותעשייה אשר יאפשרו צמיחה, שגשוג וחוסן לעיר, זאת בהתאם למדיניות הממשלה ("התכנית האסטרטגית לדיור").

כחלק מתכנית המתאר גובש מסמך מדיניות להתחדשות עירונית לעיר הוותיקה.

מטרתה של המדיניות הינה חיזוק השכונות הוותיקות וקביעת מדיניות פיתוח בהתאם לצורך העירוני. התחדשות עירונית אליה מכוונת מדיניות תכנית זו, כוללת בתוכה התחדשות המרחב הפרטי באמצעות תכניות שונות כגון פינוי בינוי, תמ''א 38 , ויוזמות נקודתיות, לצד התחדשות המרחב הציבורי.

התכנית מתבססת על פיתוח צירי מתע''ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) לאורך צירי האורך 5 ו 6- כדי לענות על הביקושים הגבוהים לכמות הנסיעות הצפויות. לשם כך מנחה התכנית עבור תכניות מפורטות, רוחב מינימלי לרחובות אשר יספקו את הצורך התנועתי העתידי הנדרש בשכונות אלו. בנוסף, התכנית זיהתה את חשיבות המבט הנופי הנגזר ממבנה העיר הוותיקה ומצאה לנכון להעצים פיתוח באזור הרכסים תוך שמירת פיתוח מתון יותר בעמקים.

שלד התכנית מכוון עוצמות פיתוח גבוהות למרקמים הצמודים לרשת הדרכים המרכזית (צירים 5,6) והתחדשות במבני שיכונים וותיקים. לצורך מימוש הרעיון התכנוני, חולקו עוצמות פיתוח ל 3- רמות עקרוניות:

  • אדום – עוצמת פיתוח גבוהה – בניה מרקמית ובניה גבוהה
  • צהוב – רמת פיתוח בינונית - המאופיינת בבינוי של בין 5 ל 9- קומות
  • כחול – רמת פיתוח נמוכה – בינוי עד 5 קומות

ניתנו הוראות לכל מתחם המפרטות רמת הפיתוח והצרכים המתחמיים מסמכי התכנית מצורפים לעיון תושבים, יזמים ומתכננים.

יצוין כי התכנית נדונה בוועדה המקומית לתכנון ובניה, אשר המליצה על אימוץ התכנית בכפוף לתיקונים והשלמות.

לפיכך, יתכנו שינויים בתכנית לאורך הדרך ועד לאישורה ע"י הוועדה המחוזית.