בקשת סיוע רפואי במוסד חינוכי (סייע/ת בריאות)

תלמידי החינוך הרגיל, מגיל 3 ומעלה, שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים אשר בגינם הם זקוקים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או לסיוע בפעולות המונעות מצבים מסכני חיים, זכאים לליווי אישי במסגרת החינוכית בה הם לומדים.

היקף הסיוע נקבע על פי החלטת ועדה בין משרדית משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות.

מלווה אישי אחד ייתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי.

הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)".

הליך הגשת הבקשה

לפני הגשת הבקשה רצוי לקרוא את המידע באתר משרד החינוך בפורטל הורים - לחצו כאן או בחוזר מנכ"ל - לחצו כאן

הגשת הבקשות תעשה רק על ידי מורשה מעיריית בית שמש שנקבע מטעם מנהל אגף החינוך ברשות המקומית בה לומד התלמיד.

העסקת הסייעת תתבצע באמצעות העמותה/הרשת המנהלת את הגן. התקציב יועבר ישירות לעמותה/רשת לפי דיווח.

יש לצרף לבקשה מסמכים סרוקים (הבקשה עצמה בהמשך הדף)

חוות דעת רפואית עדכנית מרופא מומחה לתחום המחלה (בה מוטבע תאריך של לא יותר מ- 6 חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה)

העסקה והכשרה

במידה שמשרד החינוך אישר את הבקשה, הרשות המקומית אחראית על העסקת המלווה האישי, וזה יועסק על ידה בכפוף ל:

  1. חתימת הגורם הרפואי המקצועי המטפל בתלמיד על אישור הדרכת מלווה אישי לתלמיד (נספח 1 לחוזר מנכ"ל).
  2. חתימת ההורים על טופס הסכמת הורה/אפוטרופוס להעסקת מלווה אישי לתלמיד  (נספח 2 לחוזר מנכ"ל)

לידיעתכם, קיים איסור על העסקת הורה או קרוב משפחה כמלווה אישי.

ערעור

הוועדה דנה בכל בקשה לגופה, על פי הקריטריונים המוזכרים לעיל, ובמידת הצורך מתייעצת עם הגורם הרפואי המקצועי המטפל. היקף הסיוע שהוועדה קובעת הוא לתלמיד, והחלטתה תימסר להורים באמצעות הגורמים האחראים והמורשים לכך ברשות המקומית.

 שימו לב: באחריות ההורים לעדכן את האחראיות מטעם העירייה (בפרטי הקשר המופיעים מטה) על כל שינוי במצבו הרפואי של התלמיד/ה או על שינוי המסגרת החינוכית באמצעות מסמכים מתאימים (חוות דעת רפואית או שינוי שיבוץ).

 

טופס בקשה לסייע/ת אישי

 

1
פרטי התלמיד וההורה
2
פרטי ההורה הפונה
3
פרטי המסגרת החינוכית

 

סוג זהות (חובה) שדה חובה

Col 3 content area

 

סוג זהות (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

יש להשלים את הצורך לסיוע

חובה לצרף אישור רפואי של רופא מומחה.

הצהרה (חובה) שדה חובה

נדרש לסמן את כלל השורות