מדיניות גביה ואכיפה

עקרונות עיריית בית שמש בהפעלת מדיניות אכיפה

אסקלציה והפעלת אמצעים לאורך ציר הזמן

העירייה תפעל על פי עיקרון האסקלציה באכיפה, הקובע כי יש להפעיל את האמצעים השונים בסולם הזמן והפעולות בהדרגה.

עקביות ורציפות

העירייה תפעל ליצור עקביות ורציפות בטיפול בכל סוגי החובות.

 • יצירת סמיכות ורצף בטיפול בחייב עד למיצוי כל ההליכים;
 • כל התראה על נקיטת הליכים תמוצה - באם לא ישולמו החובות;
 • סינון חובות שלא ניתן לגבותם - לאחר מיצוי ההליכים;
 • אי עמידה בהסדר - תוביל מיד להמשך פעולות האכיפה.

 

מיצוי ההליך

העירייה תטפל בכל חייב ברציפות ובהמשכיות ובכל האמצעים עד לגביית החוב.

 

מדיניות גביה ואכיפה

אי תשלום חוב במועדו

אחת לחודשיים, שולחת עיריית בית שמש לנישום שובר תקופתי לתשלום הארנונה אשר בשובר זה מצוין המועד האחרון לתשלום.

נישום שלא יישלם את השובר, תשלח אליו העירייה התראות (דרישות) לפי פקודת המיסים (גבייה) ,תקנות המיסים (גבייה) תשל"ד 1974 ופקודת העיריות . אם גם לאחר משלוח ההתראות (דרישות) לא ישלם הנישום את החוב, תפעיל העירייה פעולות אכיפה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) .

 

מהם ההליכים לגביית חוב?

כשהשובר התקופתי לא משולם במועדו, פועלת העירייה בהתאם לפקודת המסים (גבייה) ו/או פקודת העיריות ובהתאם להנחיות היועמ"ש לממשלה 7.1002 (להלן; "ההנחיות") בעניין הפעלת הליכי אכיפה מנהליים וזאת לפי המדיניות הבאה :

 

 

 

משלוח הודעת דרישה ראשונה

הודעת דרישה ראשונה תישלח לנישום בעל חוב במגורים ו/או בעסקים , הדרישה תישלח לפחות 15 ימים מהמועד האחרון לתשלום של החשבון התקופתי.

משלוח הודעת דרישה שניה (דרישה לתשלום חוב באופן מידי)

אם עברו 25 ימים ממשלוח הדרישה הראשונה, והנישום טרם שילם את חובו לעירייה, תשלח לו העירייה הודעת הדרישה שניה (דרישה לתשלום חוב באופן מידי) באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה / במסירה אישית.

אכיפה מנהלית

במידה ולאחר 5 ימים מקבלת אישור המסירה של הודעת הדרישה השנייה (דרישה לתשלום חוב באופן מידי) לא הסדיר הנישום את תשלום החוב, רשאית העירייה להמשיך בהליכי אכיפה. העירייה תוכל לנקוט בכל אחת מפעולות האכיפה הבאות:

 • עיקול בנק אלקטרוני לרבות הפעלת הליכי עיקולי כספים בחשבון הבנק של הנישום
 • עיקול בחברות האשראי ו/או חברת הביטוח של הנישום לרבות עיקולי כספים של פנסיה ו/או קרנות השתלמות וכיוצא בזה.
 • עיקולי צד ג' – כגון עיקולי כספי שכירות של הנישום או עיקול שכר של הנישום.
 • עיקול מקרקעין – הערת אזהרה בטאבו על נכס הנישום.
 • עיקול ברישום של רכב במשרד התחבורה (הערת אזהרה).
 • עיקול מיטלטלין ברישום
 • עיקול מיטלטלין בפועל (הוצאת מעוקלים)

עיקול מיטלטלין על פי פקודת המסים (גביה)

אם לא הצליחה העירייה לגבות את החוב, ביכולתה להפעיל הליכי עיקולי מיטלטלין על ידי הוצאה לפועל על פי פקודת המסים (גביה).

תביעות משפטיות

העירייה רשאית להגיש תביעות משפטיות נגד חייבים, בין אם מוצו רוב הליכי האכיפה שצוינו לעיל, ובין אם מצאה לנכון להגיש תביעה נגד חייבים טרם הפעלת הליכי אכיפה.

פירוט שיעורי הריבית שגובה העירייה

שיעורי הריבית נקבעו בחקיקה של "חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)" והם כפופים לשינוי חקיקתי בהם. אם יחול שינוי, יעודכנו המערכות בהתאם. להלן שיעורי הריבית בעירייה:

 • שיעור ריבית הפיגורים בשל פיגור בתשלומים הוא 6%
 • שיעור הריבית עבור הסדרי חובות הנו 9%  

 

מדיניות הסדר תשלומים

העירייה תגבה את החובות בנדרשים ללא פריסת תשלומים או בפריסת תשלומים ככל שהחוב עולה על 1000  ₪  .

העירייה מאפשרת לחייבים לפרוס את תשלום החוב על פני מספר תשלומים (עד 24  תשלומים באישור הגזבר) בריבית הסדר תשלומים , להלן טבלה מפרטת בנדון :

סכום חוב

הסדר תשלומים מקסימלי

חוב בין הסכומים 1000-5000

3 תשלומים

חוב בין הסכומים 5000-10000

6 תשלומים

חוב בין הסכומים 10000-25000

10 תשלומים

חוב בין הסכומים 25000 ומעלה

15 תשלומים

 

 

בכל הנוגע לקנסות- פריסת התשלומים תתאפשר בכרטיס אשראי בתשלומי קרדיט בלבד. באישור מיוחד תיתן האפשרות לתשלום בהמחאה בנסיבות מיוחדות רשאי הגזבר לקבוע כמות תשלומים בהתאם לנסיבות ולצורך.

אמצעי תשלום

תשלומים לגביית החוב יוסדרו אך ורק באמצעי התשלום הבאים : הוראת קבע/צ'קים/כרטיס אשראי , יובהר כי לא יאושר בכל מקרה הסדר תשלומים במזומן.

 

 

עיריית בית שמשהנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו