לטובת שמירה טובה יותר על הסביבה, חילקנו את העיר לרובעי עבודה ולימי פינוי מסודרים.

כך אפשר יהיה להוציא את הגזם, הגרוטאות והאשפה העסקית בצורה מסודרת בימים המותאמים לכך.

שימו לב: הוצאה בימים שאינם על פי האזור שלכם תגרור קנסות.
במקרים חריגים שדורשים הוצאה לא ביום המוגדר, יש ליצור קשר עם המוקד העירוני 106 .

לפירוט ימי פינוי גזם וגרוטאות בהתאם לכתובות המגורים לחצו כאן >>

העירייה לא מספקת שירות לעסקים , יש לפנות למעילים פרטיים להסדרת פינוי ומחזור הפסולת מהעסק.

סימביוזה תעשייתית

בתהליך הייצור אנו מייצרים פסולת, שברוב הפעמים, נזרקת למטמנה. פרויקט הסימביוזה התעשייתית הוא יוזמה של מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, שמטרתו להפוך כל פסולת למשאב שימושי ומועיל.

במסגרת הפרויקט, צוות המומחים של המיזם ימפה יחד איתך את סוגי הפסולת הקיימים בארגון שלך, ויאתר בשבילך ארגונים שיהיו מוכנים לקלוט או לקנות ממך את הפסולת, והכל בחינם - ללא כל עלות.

לפרטים נוספים לחץ כאן >

את פסולת הבניה אסור לפנות בזרם האשפה העסקית הרגיל, אלא יש להפרידו ולפנותו לאתרי פינוי אשפה מיוחדים שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

יש להקפיד על שמירת אסמכתאות על אישור פינוי למקום מוסדר עבור ביקורות בנושא.

 1. בעל העסק ישליך את הפסולת הנוצרת בעסקו, עד לפינוייה מהעסק, למכלי אצירת פסולת, שנרכשו על ידו ועל חשבונו, במספר ובנפח כפי שייקבע על ידי העירייה, ובכלל זה קנייה, הצבה והפעלה של דחסנים על פי הצורך ויאחסנם בתחומי העסק באופן שלא תגרום למטרדים לאדם ולסביבה , במקרה של ספק לעניין הנחיות העיריה, יש לפנות לגורם הרלוונטי בעירייה לקבלת הנחיותיו בכתב.

 2. הפסולת האמורה בסעיף 1 , למעט במקרים בהם נדרש דחסן פסולת או כלי אצירה אחר לפי דרישות העיריה, תפונה למכלי אצירת פסולת שהוצבו על ידי העירייה, אלא אם ייקבע אחרת ע"י העיריה.

 3. בעל עסק המייצר פסולת, המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק הוראות נוהל, כמו שמן משומש, צמיגים, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, יפנה פסולת זאת על פי הנדרש בחוק, בעצמו ועל חשבונו.

 4. קבלות ואישורים על פינוי הפסולת יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו לעירייה על פי דרישה.

 5. פסולת חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למחזור, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל או פסולת אריזות (כהגדרתה בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 ), תפונה על ידי בעל העסק למכלי אצירה ייעודיים לכל סוג פסולת, שהוצבו על ידי העירייה.

 6. במקרה שהוראות דין יקבעו זאת או בהתאם לשינויים במדיניות העירייה בנושא הטיפול בפסולת, יכול להיות שבעל עסק יחויב במהלך 3 השנים הקרובות להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו לזרמים שונים כפי שיוגדרו על ידי העירייה ולטפל בכל זרם בהתאם להנחיות שיועברו על ידי העירייה לבעל העסק.

 7. קרטונים ואריזות: על פי חוק האריזות העסק שלך מחויב לטפל בפסולת האריזות שלו

סעיף 26 לחוק האריזות מחייב את בית העסק לאסוף ולפנות את פסולת האריזות שהצטברה בחצר בית העסק.

מהו בית עסק על פי הגדרת חוק האריזות?

 1. רוכש בארץ או מייבא חומרי גלם לתהליך הייצור או לצורך פעילות עסקית, שאריזותיהם נשארות אצלך בחצר.

 2. מייבא/ רוכש בארץ מוצרים מוכנים באריזות, פורק אותם, אורז מחדש ומוכר.

 3. רוכש מכשירים ומוצרים, לשימוש רציף בפעילות העסקית, באריזות אשר נשארות בחצר בית העסק.

 4. אם אתה רוכש/ מייבא מוצרים שמגיעים באריזות הובלה (קרטון מאסטר, שרינק, וכדומה) ומפיץ רק את המוצרים באריזות הפרטניות (אריזות ההובלה נשארות אצלך בחצר)

דוגמאות לבתי עסק: מחסן חומרי גלם, מרכז לוגיסטי, מפעל מייצר, קניון, חנויות ורשתות קמעונאות ועוד.

דוגמאות לפסולת אריזות שמצטברת בבית עסק: חביות מתכת או פלסטיק, ג'ריקנים, ביגבגים, קרטונים, טבורי קרטון, ארגזי פלסטיק או עץ, משטחי פלסטיק או עץ, שרינקים מפלסטיק, שקי ניילון, מיכלי 1000 ליטר וכדומה.

חשוב לדעת כי במסגרת אחריות היצרן המורחבת חוק האריזות מחייב אותך כיצרן/יבואן של מוצרים ארוזים לדאוג לכך שהאריזות עם הפיכתן לפסולת יגיעו למחזור ואת חובה זו הינך ממלא באמצעות מימון של תהליך ההפרדה, איסוף, פינוי ומיון של פסולת האריזות.

 • פסולת הקרטון תפונה על ידי ועל חשבון בעל העסק באמצעות קבלן מאושר על פי דין.
 • בעל העסק יעביר לעירייה את חוזה ההתקשרות עם קבלן מאושר לפינוי וטיפול בקרטון, ישמור למשך שנה את אישורי הפינוי של הפסולת ויציגם לנציגי העירייה לביקורת על פי דרישה.

שאלות ותשובות

מרכזי המחזור עבור קרטונים הפזורים ברחבי העיר מיועדים לשימוש התושבים

בעלי העסקים מתבקשים להסדיר את פינוי הקרטונים של בית העסק באופן פרטי

חברות עימן ניתן ליצור קשר לשם כך: אינפניה, נגב אקולוגיה

[sub_menu]

ענבר קשת
מנהלת אגף שפ"ע
02-9909825

מירה יעקב
מזכירת האגף
02-9909825

תמי ליברטי
מנהלת מדור מחזור
02-9909918