פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) מאפשרת למוסדות שונים, מלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח) ולארגונים הפועלים בהתנדבות לטובת הציבור לקבל פטור מארנונה, מלא או חלקי.

מוסדות אלו רשאים לקבל פטור חלקי מחיוב הארנונה השנתי. הפטור מארנונה יינתן לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, בתנאי שבתחילת השנה השנייה ואילך ימסור המוסד תצהיר לפיו לא חל שינוי במטרותיו ופעילותו מעת קבלת הפטור

לפרטים נוספים אודות החוק וחוזר מנכ"ל לחץ כאן >>

את בקשת ההנחה למוסד מתנדב יש להגיש לעירייה, עם קבלת החיוב השנתי ועד ל-31.3 באותה שנה. העירייה תבחן את הבקשה בהתאם לקריטריונים המוגדרים בחוק ותשיב תשובה תוך 60 ימי עבודה

 

קריטריונים למוסד מתנדב

 1. מטרת המוסד היא העלאת רווחת הציבור
 2. המוסד אינו גובה תמורה עבור פעולותיו או שהתמורה שהוא גובה נמוכה באופן משמעותי ממחירי השוק ומשקפת את הפן ההתנדבותי של המוסד
 3. המוסד אינו פועל למטרות רווח ואינו עוסק ב"פעילות עסקית" או שהיקף "הפעילות העסקית" הינו שולי ביחס לפעילות הכללית של המוסד. בקביעת פעילות כ"פעילות עסקית" יש להתחשב, בין השאר, במבחנים הבאים:
  1. מוסד שמתחרה בסקטור העסקי מבחינת אופי השירותים והמוצרים שהוא מספק ייחשב כמוסד עסקי.
  2. ככל שהמוסד מספק סחורות ושירותים לגופים עסקיים הנטייה לראות בו גוף עסקי תגבר
 4. מפעילי המוסד ופטרוניו לא מפיקים כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של תרומתם הישירה
 5. המוסד פועל בתוך קהילת הרשות המקומית ופעילות משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות המקומית
 6. פעילות המוסד הינה בתחומים בהם רשות מקומית פועלת ומוסמכת לפעול, כגון: רווחה, בריאות, חינוך וכד
 7. המוסד מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי, פעילותו נמשכת לאורך זמן והקמתו לא נועדה למטרה אד-הוק
 8.  
  1. התמיכה הממשלתית ו/או העירונית שניתנת למוסד אינה עולה על 50% מהכנסותיו הכוללות של המוסד (דין תמיכה מהסוכנות היהודית כדין תמיכה ממשלתית)
  2. על אף האמור בסעיף הקודם (א), במידה שהתמיכה עולה על 50% ונמוכה מ,75%- רשאי הממונה על המחוז לאשר מוסד זה, עפ"י המלצת הרשות המקומית
 9. המוסד אינו עוסק בפעילות פוליטית ואינו נתמך על יד גוף פוליטי
 10. הנכס שלגביו מבוקש הפטור, משמש את המוסד אך ורק למתן שירות התנדבותי לטובת הציבור. נכס זה אינו משמש לכל פעילות של אדם או גוף אחר
 11. תיערך בדיקה של שימוש המוסד בנכס בצורה פרטנית. לא יינתן פטור גורף לכל נכסי המוסד
 12. המוסד אינו נמנה בין סוגי הנכסים הזכאים לפטור לפי סעיף אחר בפקודה, כגון: מוסדות חינוך, בריאות ודת
 13. רשאית הרשות המקומית בבואה להמליץ או שלא להמליץ על מתן פטור, להתחשב במצבה הכספי, ובהפסד ההכנסה שייגרם כתוצאה ממתן פטור

הגשת בקשת פטור מוסד מתנדב

להגשת הבקשה אנא מלאו את הטופס הבא >>

הערות

 • לשם קביעת מוסד כ"מוסד ציבורי" ניתן להיעזר בהגדרות ובקווים המנחים הרצ"ב, של נציבות מס הכנסה, עפ"י סעיף 2( 9 ) לפקודת מס הכנסה. מוסד אשר יגיש אישור כי הינו "מוסד ציבורי" עפ"י הסעיף הנ"ל, יקלו עימו באשר לקריטריונים -2ו 1 , המפורטים לעיל
 • מוסד המבקש לקבל פטור מתשלום ארנונה חייב לעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל.