הנחיות להוצאת רשיון עסק

בעל עסק יקר רגע לפני פנייתך לרישוי עסקים לשם הוצאת רישיון עסק, אנו ממליצים לוודא כי אכן העסק טעון רישוי (חייב על פי חוק ברישיון לניהול עסק).

לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן >>

במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם.

לבקשה לרישיון עסק יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • אישור תשלום אגרת רישוי עסק לכל פריט בנפרד (קישור לתשלום)
 • הסכם שכירות או אישור בעלות על המבנה (חתום על ידי מחלקת הארנונה)
 • אישור סילוק חובות ארנונה
 • צילום תעודת זהות של בעל העסק כולל ספח
  • במקרה של תאגיד או חברה בע"מ יש לצרף אישור רשם החברות, תזכיר התאגדות, תקנון החברה ופרוטוקול
  •  וכן אישור רו"ח או עו"ד החברה על מורשי חתימה
 • במידה ומגיש הבקשה אינו בעל זכות חתימה יש לצרף טופס ייפוי כוח
  • חתימת בעל העסק
  • חתימת עורך הבקשה (מקור ולא צילום),
 • אישור יועץ נגישות

כמו כן יש להגיש תוכנית עסק בחמישה עותקים חתומה על ידי אדריכל או מהנדס מוסמך, על כל תוכנית יש לרשום מספר נכס ותיק בניין.

תוכנית העסק תכלול:

 • טופס ריכוז נתונים
 • טבלת אישורים
 • טבלת שטחים >
 • חישוב שטחים
 • גרפי תרשים סביבה 1:250 (לסמן על המדידה בצבע את מיקום הנכס )
 • תרשים סביבה 1:250 
 • תוכנית העסק בקנה מידה 1:100 
 •  2 חתכים של אורך ורוחב 1:100 
 • חתימה בתוכנית העסק על תצהיר כי הנכס תואם היתר בנייה
 • תוכנית בטיחות לעסקים שהוגדרו מרא

לעסקי מזון וטיפול בגוף האדם

 • תכנית סידור פנים 1:50
 • פרשה טכנית עם פירוט כל התהליכים וסוגי המזון המתבצעים בעסק
 • תכנית סניטארית עם סימון כל קווי המים והביוב
 • בעלי העסקים המנהלים מסעדה, מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר – לעסקים מסוג זה נדרש אישור ממשטרת ישראל להפעלת העסק. יחד עם זאת, בתיקון חקיקה שתחילתו מיום 1.1.2019, נקבעה הקלה לפיה עסקים מסוג זה המיועדים לפחות מ-200 איש אשר אינם מחזיקים או מגישים משקאות משכרים לצריכה במקום –לא יהיה צורך באישור המשטרה. לצורך זה על בעל העסק לחתום על הצהרה בדבר אי מכירת משקאות משכרים בנוסח המצורף בקישור , ולהעבירו לאגף לרישוי עסקים, אשר יידע בעניין את משטרת ישראל.
 • שימו לב שאישור המשטרה נדרש לעסק המיועד ל- 200 איש ומעלה, גם אם אינו מחזיק משקאות משכרים.​

לדרישות נוספות על פי סוג העסק ראה טבלת דרישות מפורטות >

 1. על בעל העסק להגיש בקשה לרישיון עסק במשרדי המחלקה לקידום ורישוי עסקים. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרת רישיון עסק על סך 330 ₪ (אשר משתנה מעת לעת על פי החוק) .טופס תשלום האגרה יינתן בעת פתיחת התיק במחלקה
 2. לאחר קבלת הבקשה עם כל המסמכים המפורטים והנדרשים,  תוזן הבקשה במערכת ותיבדק על ידי מפקח/ת רישוי עסקים
 3. הבקשה תועבר לגורמי רישוי המוגדרים בחוק על פי סוג העסק המבוקש, לשם בחינת הבקשה ומתן התייחסותם. לחלק מגורמים אלה מועברת גם תכנית העסק.
 4. כל אחד מגורמי הרישוי רשאי לאשר את הבקשה לרישיון, להתנגד לבקשה, לתת דרישות הקצובות בזמן או קבועות, ותנאים להפעלת העסק
 5. כאשר גורם רישוי קובע תנאים מוקדמים למתן אישורו – על בעל העסק להודיע לאותו גורם בכתב על ביצועם של התנאים, כדי לקבל את אישורו (לתשומת לבך – "תנאים מוקדמים" – משמעותם כי גורם הרישוי איננו מאשר הפעלתו של העסק עד לביצועם)
 6. אישור סופי של גורמי הרישוי – יינתן לאחר ביצוע הדרישות
 7. לאחר אישור כלל גורמי הרישוי, מחלקת רישוי עסקים תפיק את רישיון העסק

הגשת בקשה לרישיון עסק

להגשת בקשה מקוונת לרישיון עסק לחצו כאן >>

להורדת טופס בקשה לרישיון עסק לחצו כאן >>

לבירור סטטוס טיפול בבקשה לחצו כאן>>

הגשת השגה

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז, ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

השגה תוגש בטופס 9 בתקנות רישוי עסקים, להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה.

לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחיקוק, כולל בחוק עזר עירוני.

רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור. לשם כך יש לפנות ישירות לגורם הרישוי הרלבנטי.

לפרטים והרחבה בנושא השגה - תקנות רישוי עסקים של משרד הפנים >>

ריכוז טפסים מקוונים:

טבלת שטחים

הוצאת כסאות ושולחנות

דין וחשבון סביבתי

פרשה טכנית לבית אוכל