נוהל הורים

נוהל הורים תשפ"ה

נוהלי המשפחתון

 1. מועדי פעילות המשפחתון:
  1. ימי הפעילות של המשפחתון ושעות הפעילות בו נקבעים על ידי משרד העבודה, האגף לעידוד תעסוקת הורים ויופעלו בהתאם ללוח חופשות של המגזר הכללי.
  2. בהתאם לכך יוצגו על גבי לוח המודעות שבמשפחתון לוח החופשות. ההורים מתבקשים לדווח לרכזת המשפחתונים על כל שינוי בפעילות המשפחתון שאינו תואם את לוח החופשות כפי שהוא מפורסם על ידי האגף לעידוד תעסוקת הורים במשרד העבודה.
  3. בכל מקרה בו ייסגר המשפחתון על פי צו, הוראה, או הנחיה של גורם מוסמך – תפעל עיריית בית שמש על פי הנחיות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ולהורים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהעירייה בשל כך.
 2. שכר לימוד:
  1. שכר הלימוד במשפחתון מדורג ונקבע על ידי משרד העבודה האגף לעידוד תעסוקת הורים ומתעדכן מעת לעת.
  2. ההורים מצהירים כי ידוע להם שלעיריית בית שמש אין סמכות לקבוע דרגת זכאות לתשלום שכר לימוד והם לא יבואו בכל טענה ו/או דרישה לעיריית בית שמש או לרכזות המשפחתונים. 
  3. ההורים מתבקשים לבדוק את זכאותם להשתתפות בשכר הלימוד ולהגיש בקשה מקוונת להשתתפות בתשלום שכר הלימוד באתר משרד העבודה האגף לעידוד תעסוקת הורים.

שימו לבהגשת הבקשה הינה הליך חובה, גם אם אינכם זכאים או מעוניינים לקבל השתתפות בשכר הלימוד. אי מילוי השאלון עלול לגרום להוצאה של ילדכם מהמסגרת החינוכית, ולפגוע ביכולת המשרד לפקח על דרישות התקינה ומספר הילדים במסגרת החינוכית.

 1. שימו לב עד לקבלת דרגת הזכאות הקבועה, ההורים מחויבים לשלם למנהלת המשפחתון את שכר הלימוד המלא.

                  ה . ערעורים על דרגת הזכאות ניתן להגיש לוועדת ערר של המשרד.

לנוחיותכם אתר המשרד > 

מוקד טלפוני 2969*

3. גבייה ותשלומים:

 1. שכר הלימוד הוא שנתי- 12 חודשים, וישולם החל מחודש ספטמבר ועד לחודש אוגוסט של אותה שנה באמצעות שקים לפקודת מנהלת המשפחתון אשר יגבה עד לעשירי בחודש. ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את השקים עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.
 2. לאחר קבלת דרגת הזכאות והעברת כספי הסובסידיה לחשבון מנהלת המשפחתון תערך התחשבנות רטרואקטיבית מיום קביעת דרגת הזכאות.
 3. ילד המתקבל למשפחתון, במהלך שנת הלימודים בין ה-1 ועד ה- 15 לחודש יחויב בתשלום שכר הלימוד עבור אותו החודש בהתאם לדרגת הזכאות.
 4. ילד המתקבל למשפחתון במהלך שנת הלימודים בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש יחויב בחודש זה בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא ולא יהיה זכאי להשתתפות בשכ"ל  ממשרד העבודה עבור חודש זה.

4.החזר שכ"ל בתקופת היעדרות:

בכל מקרה אחר של היעדרות או מחלה ישולם מלוא שכר הלימוד החודשי לפי דרגת הזכאות. במקרה של היעדרות של ילד/ה מהמשפחתון מעל 21 יום הרכזת תדווח על עזיבה מהמסגרת למעט מקרים בהם יוצג אישור רפואי שהילד/ה נעדר/ת מפאת מחלה .

5. הפסקת ביקור הילד במשפחתון:

ביוזמת עיריית בית שמש ורכזת המשפחתון :

עיריית בית שמש רשאית להפסיק שהותו של כל ילד במשפחתון במידה שתפקודו ו/או התנהגותו או התנהגות הוריו אינם מתאימים למסגרת המשפחתון וזאת על פי שקול דעתה המקצועית והבלעדי של עיריית בית שמש ורכזת המשפחתונים.

במקרה כאמור ועם קבלת הודעה מוקדמת מעיריית בית שמש ההורים מתחייבים להפסיק לשלוח את הילד למשפחתון.

במקרה שהילד יוצא מהמשפחתון על רקע חוסר התאמה, כאמור לעיל ההורים מתחייבים לשלם את מלוא הסכומים המתחייבים על פי כתב זה ועד למועד הוצאת הילד מן המשפחתון.

עזיבה ביוזמת ההורים:

 1. חובת ההורים להודיע בכתב על עזיבת ילדם מהמסגרת למנהלת המשפחתון ורכזת המשפחתונים. עבור הודעת עזיבה שתתקבל עד ל-15 לחודש יחויבו ההורים בשכר הלימוד עד לסיומו של החודש בו תתבצע עזיבת ילדם.
 2. במידה וההודעה ניתנה לאחר ה-15 לחודש יחויבו ההורים בתשלום עבור החודש שבו התקבלה ההודעה ובעבור חודש נוסף.
 3. כל עזיבת ילד לאחר ה- 30.4.24 (ללא כל קשר עם מועד מתן ההודעה) יחויבו בתשלום שכר הלימוד המרבי שנקבע על ידי משרד הכלכלה עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית.

6. בריאות הילד:

 1. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים הנדרשים בטופס "הצהרה ומידע על בריאות הילד".
 2. ההורים מתחייבים להודיע /לעדכן בכתב את מנהלת המשפחתון ורכזת המשפחתונים על כל שינוי במצב בריאותו של הילד.
 3. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי מתחייבים ההורים לשיתוף פעולה מלא עם מנהלת המשפחתון ורכזת המשפחתונים ולפעול לפי הנוהל.
 4. בכל מקרה שבו יתברר כי לא מולאו בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד כל הפרטים הנדרשים בו ו/או נמסרו פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים – תהא עיריית בית שמש רשאית להפסיק מידית את ביקורו של הילד במשפחתון, והכל מבלי לגרוע מיתר סעיפיה על פי כתב ההתחייבות ועל פי כל דין ו/או הוראות הסכם זה.

7. הטיפול בילד החולה:

 1. לא יתקבל למשפחתון ילד עם חום או שלשולים פריחה או דלקת עיניים מכל סיבה שהיא .ההורים מתחייבים לא לשלוח למשפחתון ילד חולה למשפחתון. מנהלת המשפחתון תהא רשאית לא לקבל ילד חולה זאת עד להחלמתו המלאה.
 2. ילד שחלה בזמן שהותו במשפחתון, ההורים מתחייבים להוציאו מהמשפחתון בסמוך ככל האפשר לקבלת הודעה טלפונית על כך, למען שמירה על בריאותו ובריאות שאר  הילדים שבמסגרת.  
 3. בכל מקרה בהתאם לנהלי המשפחתון ילד שנשלח הביתה עם חום ו/או שלשולים ו/או הקאות, וכו'  לא יגיע ביום המחרת ועליו להישאר להשגחה בבית ל-24 שעות לפחות .         ( בכפוף להוראות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת )
 4. מנהלת המשפחתון רשאית לקבל ילד למשפחתון אחרי שנעדר מפאת מחלה, רק לאחר שהוריו חתמו על הצהרה, המאשרת כי חלפו לפחות  24 שעות ללא ממצא כנ"ל.
 5. במידה וילד נעדר מהמשפחתון בשל מחלה מעל 5 ימים, על ההורה להמציא למנהלת המשפחתון אישור רפואי, בכל מקרה של ספק לגבי מצבו הרפואי של הילד, תידרשו להמציא אישור רפואי.
 6. חל איסור מוחלט על מנהלת המשפחתון לתת תרופות מכל סוג שהוא לרבות אקמול וכו'.
 7. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במשפחתון, אם יינתן לרבות פינוי באמבולנס, יחולו על ההורים, ההורים ישלמו את כל ההוצאות האמורות מיד עם דרישתה הראשונה של מנהלת המשפחתון.
 8. ההורים זכאים לבדוק את זכאותם להחזר במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות.

8. הולכת ילד למשפחתון:

 1.  חובת הגעה והחזרת ילד למשפחתון תעשה על ידי ההורים ו/או מי מטעמם-כשהנושא כולו הינו באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים כמפורט בטופס "הבאה והחזרת ילד למשפחתון".
  כמו גם לגבי הסעת הילד למסגרת המשפחתון באמצעות חברת הסעות.
 2. חובת ההורים למלא את טופס "הבאת והחזרת ילד למשפחתון". בטופס זה ירשמו ההורים את הרשאים להוציא את הילד ממסגרת המשפחתון. בטופס זה ההורים ימלאו את שמותיהם, מספרי ת.ז וסוג הקרבה לילד. אין לשלוח ילדים כדי להוציא את ילד מהמשפחתון.
 3. ההורים מתחייבים להביא את הילד למשפחתון לכל המאוחר עד שעה 08:30 בבוקר. במקרים חריגים בלבד, הגעה מעבר לשעה זו תעשה בתאום מראש עם מנהלת המשפחתון.
 4. לאחר השעה 08:45  על ההורים לדאוג לארוחת בוקר לילדו לפני הגיעו למשפחתון.

9. שעות סגירת המשפחתון:

 1. ההורים מתחייבים להוציא את הילד מהמשפחתון לא יאוחר משעת סגירת המשפחתון כפי שמפורסמת על ידי משרד הכלכלה. ההורים מתבקשים להגיע 10 -15 דקות לפני סגירת המשפחתון ע"מ להתעדכן לגבי הילד ולאפשר פרידה נעימה.
 2. על ההורים לאסוף את ילדם מן המשפחתון בזמן שנקבע ללא כל איחור שהוא.
 3. בעבור כל שעת איחור, או חלק ממנה, יוטל על ההורים קנס בסך 50 ₪ אשר ישולם למנהלת המשפחתון.
  איחור חוזר על ידי ההורים ואי כיבוד התראות שניתנו לו בנושא איסוף הילד בזמן הנדרש יגרור בעקבותיו הליכים על פי כל נוהל ודין.
 4. המשפחתון יהיה סגור ב- 3 ימי בחירה במהלך השנה, עפ"י בחירתה של מנהלת המשפחתון ובאישורה של הרכזת. מנהלת המשפחתון מתחייבת להודיע על ימי הבחירה המתוכננים לפחות שבועיים מראש, פרט למקרי חירום. במידה ומעוניינת לקחת ימים אלו ברצף הינה נדרשת ליידע את כלל ההורים כחודש מראש ובאישור הרכזת.
 5. בימים נוספים, מלבד אלו שצוינו לעיל, בהם תיאלץ מנהלת המשפחתון להיעדר מעבודתה, יהא עליה לדאוג לממלא/ת מקום, שתאושר ע"י רכזת המשפחתון,  והסדרי התשלום בגין זה מוטלים עליה.

10. סדר יום במשפחתון:

 1. מנהלת המשפחתון אחראית על התוכנית החינוכית, ארגון הסביבה, תזונת הילדים, הציוד והבטיחות. סדר היום כולל: קבלת הילדים, משחק חופשי, פעילות מונחית, פעילות יצירה, שעת חצר/ גינה, ארוחות ושינה.
 2. שינה היא צורך התפתחותי לילדים ולכן לא תתקבל בקשה של הורה למנוע מילדו שנת צהריים. מצב בו הורי הילד דורשים שהילד לא ישן במשפחתון - הקו המנחה הינו להתייחס לצרכי הילד, ולפיכך במידה והילד עייף יש לאפשר לו לישון ובמקביל ליידע את ההורים על כך. במידה והפעוט מסרב לישון, מנהלת המשפחתון תאפשר לו פעילות שקטה אשר מחד- לא תפריע לשאר הילדים ומצד שני תתאים לצרכיו.  

11. הזנת והאכלת תינוקות ופעוטות 

 1. אספקת האוכל לתינוקות לרבות בעניין אספקת פורמולת מזון לתינוקות ולפעוטות תהייה בהתאם למדריך משרד הבריאות לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט ובכפוף לתפריט שאושר ע"י תזונאית ושיוצג ע"ג לוח ההורים בכניסה למשפחתון. 
 2.  יובהר כי במשפחתון יוחזק סוג אחד של פורמולת מזון לתינוקות על פי החלטת מנהלת המשפחתון. במידה והורה מעונין שילדו יקבל פורמולת מזון מסוג אחר, באחריותו לדאוג להביאה למשפחתון על חשבונו.
 3. אין להכניס לשטח המשפחתון או לשלוח עם הילדים כל דבר מזון או דברי מתיקה למעט במקרים מיוחדים בהם הילד זקוק לתזונה מיוחדת, מסיבות רפואיות בלבד.    

12.  ציוד נדרש: 

 1. על ההורים להביא עמם למשפחתון בעבור הילד חיתולים חד פעמיים, מגבונים לחים, משחת החתלה, שמיכה קיצית/חורפית בהתאם לעונה, סדין , מדחום אישי , 2 בקבוקים סטריליים, מוצץ (במידת הצורך)  ובגדי החלפה (במידת הצורך).
  מובהר, כי מטעמי בטיחות, על מנהלת המשפחתון חל איסור לרחוץ ילד ו/או לכבס בגדים.
 2. יש להקפיד על לבוש הולם ובטוח לילדים. פריטים ללא שרוכים ארוכים, חרוזים, סיכות לשיער וכדו' כמו כן לא יוכנסו בשום מצב עגלות ילדים לשטח המשפחתון.

13.ביטוח:

 1. עיריית בית שמש עורכת ביטוח תאונות לילדי המשפחתון המכסה אותם בשעות שהותם במשפחתון כולל זמן הגעה למשפחתון וחזרה ממנו הביתה . ההורים מתחייבים לשלם את דמי הביטוח לפני כניסת הילד למשפחתון!!!
 2. כמו כן מנהלת המשפחתון מחויבת לערוך ביטוח אחריות צד שלישי לכיסוי נזקי גוף העלולים להיגרם לילד עקב שהותו ו/או פעילותו במשפחתון.
  ידוע ומוסכם בזאת, כי בכל מקרה לא תהיה להורים/אפוטרופוס כל טענה ו/או תביעה שהיא נגד משרד הכלכלה ו/או עיריית בית שמש ו/או עובדי עיריית בית שמש.
 3. הנחת ציוד ו/או רכוש, לרבות עגלות ילדים, בשטח המשפחתון, אם תעשה, הינה באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים.  ההורים משחררים את המנהלת מכל אחריות לאובדן ו/או לנזק שיגרם לציוד כאמור, אלא אם יוכח שהאובדן או הנזק ייגרם כתוצאה מרשלנות בנוסף מתחייבים ההורים לדאוג לסימון מזהה של כל הציוד עמו מגיע הילד למשפחתון וכן לנעילה של עגלת הילדים.