אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - לשכת מבקר העירייה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
יעקב דהן מבקר העיריה 02-9909779 02-9909924 [email protected]

 

תפקיד המבקר 

תפקידי מבקר העירייה, דו"ח הביקורת והטיפול בו ע"פ סעיף 170 לפקודת העיריות
 

  1. לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 נעשו כדין, על ידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

  2. לבדוק את פעולות עובדי העירייה.

  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות  כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

  4. לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה  יקראה להלן גוף עירוני מבוקר.
 
דו"ח המבקר

א. המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך, הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1 באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"ח, בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד, בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לוועד לענייני ביקורת, אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21 -א ו- 21-ב לחוק מבקר המדינה התשי"ח-1958-[נוסח משולב].

ב. בנוסף לאמור בסעיף (א), רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

ג. תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו.

ד. הוועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה, כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה, תדון הוועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה.
בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר, כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

ה. תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.

 

דוחות 

דוח מבקר העירייה לשנת 2010

דוח מבקר העירייה לשנת 2011

דוח מבקר העירייה לשנת 2012

דוח מבקר העירייה לשנת 2013

דוח מבקר העירייה לשנת 2014

דוח מבקר העירייה לשנת 2015

דוח מבקר העירייה לשנת 2016

דוח מבקר העירייה לשנת 2017

דוח מבקר העירייה לשנת 2018

דוח מבקר העירייה לשנת 2020


הממונה על תלונות הציבור  

מבקר העירייה מכהן גם כממונה תלונות הציבור- ombudsman. כל תושב שלדעתו נפגע מהתנהלות העירייה, או עובדיה רשאי להגיש תלונה במספר דרכים:

 

לציבור הפונים

הרשויות המקומיות מתוקף תפקידן עפ"י חוק, מספקות לציבור שירותים רבים ומגוונים שבגינם נוצר קשר יומיומי בין חוגים נרחבים בציבור לבין מוסדות הרשות המקומית ועובדיה. פעולותיה של הרשות המקומית משפיעות במידה ניכרת על התושבים ועל באיה האחרים.
 
על רקע האמור בחודש אפריל 2008 חוקק ופורסם חוק הרשויות המקומיות ממונה על תלונות הציבור,(תשס"ח,-2008). החוק נועד במטרה לתת לציבור כתובת ברורה להפניית תלונות בנוגע לטיב השירות או ליחס שהרשות המקומית מעניקה.
 
יחד עם זאת ראוי לציין כי הממונה על תלונות הציבור אינו בא להוות תחליף לממלאי התפקידים השונים ברשות מתוקף אחריותם בנושאים עליהם הם מופקדים. בכפוף לאמור הממונה על תלונות הציבור בודק את התלונה עם קבלתה ובלבד שהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינו.
 
חשוב לדעת: הממונה על תלונות הציבור מטפל רק לאחר שנעשתה פנייה של המתלונן למחלקה הנדרשת ורק לאחר מילוי טופס תלונה רשמי (מקוון או רגיל), תושב יקר למען שיפור השירות יש לפעול בהתאם להנחיות בטופס. 

טפסים להגשת תלונה