עיריית בית שמש יזמה תוכניות בניין עיר המאפשרות לתושבי גבעת סביון ובנה ביתך מגדל המים לבצע תוספות בנייה ולהכשיר חריגות בנייה.

במסגרת התוכניות יתאפשר לכל תושב בניית:

  • 260 מ"ר – שטח עיקרי.
     
  • 40 מ"ר – שטח שרות
     
  • בשתי קומות לא כולל מרתף או שמוש בעליית הגג.

מאחר והתוכניות הופקדו ולא נתקבלו התנגדויות, תושבים שעונים לתנאים המפורטים לעיל יכולים להגיש בקשה בועדה המקומית לתכנון ובנייה בהתאם לחוק. לכשתאושר הבקשה, היתר בנייה יופק לאחר מילוי תנאי הועדה המקומית ואגף ההנדסה, תשלום אגרות והיטלים ותשלום היטל השבחה.