חבר מועצת העיר צבי ווליצקי מונה כחבר הנהלה במליאת רשות הניקוז שורק לכיש


מליאת רשות הניקוז שורק לכיש התכנסה לכינוס חגיגי ביום 14 במרץ 2019. במפגש זה נבחר בפעם הראשונה נציג מעיריית בית שמש כחבר הנהלה, מר צבי ווליצקי חבר מ. העיר וממונה על איכות הסביבה, תיירות וקשרי חוץ בעירייה. מתוך כוונה לקדם את פיתוח הנחלים והתיירות המקומית באזור בית שמש ומטה יהודה.

ברשות הניקוז שורק-לכיש חברים כ 42 רשויות מקומיות ערים + מועצות

בשנת 1997 הוקמו 11 רשויות ניקוז חדשות המכסות את כל שטח המדינה תחומיהן חופפים אגני היקוות והן בעלות גודל וכושר ניהול מיטביים.

רשות ניקוז שורק לכיש אחראית על כ – 1,500 קמ"ר בתחום הקו הירוק

הנחלים העיקריים בתחום רשות הניקוז:

נחל לכיש, נחל שורק, נחל גמליאל, נחל האלה, נחל ברקאי, נחל ג'וברין, נחל תמנה, נחל עקרון

בתחום אחריות רשות ניקוז שורק לכיש  סה"כ 29 רשויות מוניציפאליות, מהן 9 ערים, 11 מועצות אזוריות ו -9 מועצות מקומיות.

בשנת 2003 הפכה רשות הניקוז לרשות נחל וניקוז.

העיקרון המנחה בשינוי הוא מתן אחריות לרשויות הניקוז גם על ההיבטים הנופיים, ארכיאולוגיים, אתרי מורשת, ואקולוגיה, שבתחום רצועות הנחלים.

במסגרת זו, מקדמת רשות הניקוז, בשיתוף עם הקרן לשטחים פתוחים,  תכנית אב לשטחים פתוחים למרחב רשות הניקוז.

פעילות רשות הניקוז מתחלקת לשלושה גורמים עיקריים:

בדיקה ואישור תכניות סטטוטוריות במרחב אגן ההיקוות שורק לכיש.

בהתייחסות לנושאים הבאים: שימור נגר.מיקום מוצאי הניקוז ונזקים העלולים להיגרם למורד התוכנית. פגיעה בנוף, באקולוגיה, ושיקום נזקים.

קידום תכניות ביוזמת רשות הניקוז.

מניעת שיטפונות., תכניות אקולוגיות ונופיות לאורך הנחלים., שימור קרקע ומים בתחום הרשות., תכניות חינוכיות, בהקשר לנחלים וסביבה.

פתרון בעיות וגישור בין רשויות מקומיות, בתחום הניקוז.

בכל תכנית אותה מקדמת רשות הניקוז, ישולבו בנוסף על מתכנן ניקוז, גם יועץ אקולוגי, ומתכנן נופי.