בהתאם לתקנה 8 לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), התשס"ז-2007, תמנה האסיפה הבוחרת את רב העיר בית שמש 32 חברים.
רבע מחברי האסיפה הבוחרת (8 חברים) יהיו נציגי בתי הכנסת בעיר, המאוגדים כעמותות.
על מנת לתת ייצוג הולם לכלל בתי הכנסת באופן שישקף, ככל האפשר, את הרכב העדות השונות בשכונות העיר, נבקש מרבני וגבאי בתי הכנסת לשלוח אלינו תצהיר מפורט על מספר המתפללים אשר יעזור לנו לקבל החלטה שוויונית בדבר בתי הכנסת שיזכו לייצוג באסיפה הבוחרת.
יודגש כי בהתאם לתקנות הנ"ל בית כנסת שאינו מאוגד כעמותה לא יוכל לשלוח נציג מטעמו לאסיפה הבוחרת.
יש להגיש תצהירים עבור שבתות אלו: שבת פרשת "דברים" ט' אב תשע"ו (13/08/2016) ובשבת פרשת "ואתחנן" ט"ז אב תשע"ו (20/08/2016).
הודעתנו הקודמת בעניין מועדי השבתות בטלה, לפיכך יש להתייחס אך ורק לשבתות דלעיל.
את התצהיר ניתן לקבל בפניה לטלפונים 02-5311131, או להורידו מאתר המשרד לשירותי דת בכתובת www.dat.gov.il
יש לשלוח את התצהיר כשהוא מלא וחתום, לידי הח"מ, לפקס 02-6529221, לא יאוחר מיום כ"א אב תשע"ו (25/08/2016) בשעה 16:00.